Floor DecorFloor DecorFloor Decor

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

www.floor-decor.bg

 

Уважаеми посетители, внимателно прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате този уебсайт и преди да завършите поръчка. Ако използвате този уебсайт се счита, че приемате и сте съгласни с публикуваните Общите условия. Настоящите условия влизат в сила единствено, в случай че е извършена поръчка в Сайта или в някой от магазините на ФЛОР ДЕКОР. Възможно е в определен период в сайта да не е налична опция за извършване на онлайн поръчка.

 

Изменени: 05.04.2022 г.
Версия на Общи условия, действали до 05.04.22 г.

 

 I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между потребителите на електронните интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.floor-decor.bg, поддомейните му и фейсбук страницата ни (наричани по-долу за краткост „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “ФЛОР ДЕКОР", “Магазин” “Ние”) и се прилагат в отношенията ни с клиенти физически лица (наричани за краткост „Вие“, „Купувач“, „Клиент“, „Потребител“),  които имат достъп до уебсайта или в страницата ни в социалните мрежи, администрирана от нас. Общите условия, с изключение на раздел IX (право на отказ), се прилагат и за потребители, които са направили поръчка в някои от магазините на ФЛОР ДЕКОР.

(2) За купувачите професионалисти (търговци), ползващи услугите и продуктите, предлагани в Сайта, или които са извършили поръчка в някой от магазините на ФЛОР ДЕКОР, Общите условия се прилагат ограничено. За тази категория клиенти настоящите Общи условия може да не предвиждат или да ограничават онези права, предвидени за потребители физически лица, които правят поръчки за лична непрофесионална употреба. Разпоредбите, в които изрично е посочено, че са относими за потребители,  не се прилагат за клиентите професионалисти.

(3) В случаите при които потребител или клиент търговец е извършил поръчка чрез сайта, приема се, че е налице сключен с електронния магазин договор за покупко-продажба от разстояние, при който се прилагат настоящите Общи условия. С извършването на поръчки през сайта, Вие се съгласявате, че информацията във връзка със сключения договор може да бъде изпращана по имейл.

(4) Настоящите Общи условия се прилагат при поръчка от Сайта, както и при заявка на стока или услуга от потребител/клиент до търговеца, извършена по телефон, електронна поща или социалните мрежи.

 

Чл. 2 Вие се съгласявате да спазвате всички разпоредби на тези Общи условия, когато използвате Сайта.

 

 

II. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

Чл. 3 “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 202530661, ДДС № BG 202530661, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 156, адрес за кореспонденция:  гр. Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 156 , телефон за контакт: 0700 14 350, e-mail: info@floor-decor.bg, администрира и управлява сайта www.floor-decor.bg- онлайн магазин, предлагащ сключване на договор за покупко-продажба от разстояние при настоящите Общи условия. Навсякъде в тези Общи условия под „Сайт“, „Уебсайт“, „Интернет страница“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “ФЛОР ДЕКОР ”, “Ние” следва да разбирате електронен магазин ФЛОР ДЕКОР, управляван и администриран от “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

 

Чл. 4 Можете да се свържете с “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД по следния начин:
(1) чрез телефон:  0700 14 350;
(2) чрез имейл:  info@floor-decor.bg
(3) чрез писмо до адрес:  гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 156;
(4) чрез формата за контакт в Сайта;

 

 

III. ДЕФИНИЦИИ

Чл. 5 (1) “Посетител“ е всяко пълнолетно физическо лице, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда или се регистрира в него.(2) “Потребител” е пълнолетно физическо лице, което закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта с непрофесионална цел. „Клиент търговец“ или “Клиент професионалист” е всяко юридическо лице или друго правно образувание, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително като го разглежда, регистрира се в него  и или закупува продукт или услуга чрез поръчка в Сайта с професионална цел.

(2) “Клиент” е всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка на стока или услуга в Сайта, независимо дали е потребител, търговец или професионалист.

(3) „Търговец”, „Продавач“ е ФЛОР ДЕКОР и търговското дружество “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД.

(4) „Акаунт“, „Профил“ представлява раздел в Сайта, формиран от имейл адрес,  парола и лични данни на потребител или клиент търговец, който им позволява да използват услугите на Сайта, в случаи, в които за използването им се изисква акаунт и или да разглеждат свои поръчки.

(5) „Производител“ е физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда предлаганите в електронния магазин стоки и или чието име/фирма, производствен или друг отличителен знак е посочено върху стоката, нейната опаковка или търговската документация.

(6) „Сайт“, “Електронен магазин”, “Tърговец”, “Продавач”, “ФЛОР ДЕКОР ”, “Магазин”, “Уебсайт” означава интернет страница, находяща се на следния уеб адрес:  www.floor-decor.bg, както и всяка страница в социалните мрежи или интернет, свързана по някакъв начин с ФЛОР ДЕКОР.

(7) „Стоки“, “Продукти” са всички артикули в магазина, представляващи движими вещи, които са индивидуализирани с подробно описание и/или цветно изображение, имат посочена цена и или производител.

(8) “Услуги” са всички услуги в магазина, които не представляват стоки и са индивидуализирани и имат цена.

(9) “Договор”, “Договор от разстояние”, “Поръчка”, “Заявка” обхваща всички случаи, при които се сключва договор между ФЛОР ДЕКОР и клиент чрез един или няколко от следните методи: i) поръчка по пощата; ii) поръчка чрез интернет (сайт, електронна поща, социални мрежи, платформа); iii) поръчка по телефон или факс.

(10) “Договор от разстояние под отлагателно условие” означава сключен между Клиент и ФЛОР ДЕКОР договор от разстояние при условие същият да бъде изпълнен при уговорените условия само при възможност на продавача. Счита се, че продавачът има възможност да изпълни договора при кумулативно наличие на следните обстоятелства: i) разполага със стоката в наличност (при поръчка на стоки); ii) може да изпълни договора в срок и при условия, каквито са договорени. Отлагателното условие се счита за сбъднато, а договорът става обвързващ за страните от момента, в който продавачът лично или чрез трето лице е потвърдил пред купувача възможността да достави стоката или услугата при уговорените условия.  Счита се, че отлагателното условие не е настъпило и договорът не е обвързващ за страните, в случай че продавачът уведоми купувача за невъзможността за изпълнение, както и при липса на уведомление в срок от 7 работни дни от поръчката, че продавачът може да изпълни договора.

(11) “Ваучер”/ “Промокод” е издаван от ФЛОР ДЕКОР документ на електронен носител, а при поискване от клиента и на хартиен носител, със срок на валидност 6 месеца, освен ако друго не е посочено в сайта и в обявлението на ваучера, който може да бъде:

 • Ваучер срещу заплащане от клиента- в този случай ваучерът се издава след заплащане на стойността от клиента, като той представлява  инструмент, при който съществува задължение за ФЛОР ДЕКОР да бъде приет в определени срокове като заплащане или част от заплащане за предоставяне на стоки или услуги и за който стоките или услугите, които ще се предоставят, или имената на лицата, които евентуално ще ги предоставят, са обозначени върху самия инструмент или в свързаната с него документация, включително в реда и условията за ползване на въпросния инструмент.
 • Ваучер като подарък от ФЛОР ДЕКОРза нови или лоялни клиенти - в този случай ваучерът се издава по преценка на ФЛОР ДЕКОР или по силата на рекламна кампания, като с него получателят може да използва отстъпка от цени на стоки и услуги, предлагани в Сайта за определен период и при посочени във ваучера или в обявата за него условия.

 

 

IV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 6 (1) Достъпът до Сайта с цел регистрация на поръчка или регистрация на профил е позволен за всяко лице, което посещава страницата, освен ако опцията не е технически достъпна. Регистрацията като потребител в Сайта е по желание на посетителя.

(2) Общите условия на ФЛОР ДЕКОР са задължителни за всички клиенти на ФЛОР ДЕКОР. Всяко използване нa Сайта или извършване на поръчка до ФЛОР ДЕКОР означава, че Вие сте се запознали внимателно с Общите условия и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(3) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(4) Сайтът си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на продавача по какъвто и да е начин. При това положение право на клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на Сайта чрез формата за контакт или на посочените в раздел II от настоящите Общи условия координати, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Сайтът не носи отговорност за каквито и да е вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, когато то е обосновано и основателно.

(5) Клиентът в определени случаи има право да публикува мнения относно стоки и/или услуги, както и да се свързва със Сайта на посочените адреси в раздел „Контакти”. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Сайта или игнорирани.

(6) Сайтът може да публикува рекламна или промоционална информация за стоките и/или услугите и/или за предлаганите от него промоции на Сайта за определен период от време, посочен в конкретната кампания.

(7) Характеристиките или цените на продуктите и услугите, описани в Сайта, могат да бъдат променяни по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ФЛОР ДЕКОР предварително се извинява на своите клиенти и уведомява, че не носи отговорност при допуснати грешки.

 

Чл. 7 (1) Общите условия могат да бъдат променени едностранно от ФЛОР ДЕКОР по всяко време чрез актуализирането им в интернет страницата и при спазване на разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП).

(2) Актуализираните Общи условия влизат в сила незабавно след публикуването им в Сайта спрямо всички бъдещи клиенти и потребители, както и спрямо сключени преди изменението договори с клиенти юридически лица.

(3) Измененията на Общите условия не засягат сключени преди актуализирането договори от разстояние с потребители физически лица, освен ако ФЛОР ДЕКОР не е предвидило друго при спазване на действащото законодателство и чл. 8 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 8 (1) В случай че ФЛОР ДЕКОР желае да обвърже с изменените Общи условия и потребители с действащи и непрекратени към деня на актуализацията на условията договори (поръчки), то търговецът ще уведоми по имейл потребителите в 7-дневен срок от изменението.

(2) В случай че потребителят не е съгласен с измененията в общите условия, последният в 1-месечен срок от уведомяването с писмено уведомление до ФЛОР ДЕКОР може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия.

(3) Ако не стори това в указания срок, актуализираните Общи условия влизат в сила и спрямо потребителя след изтичане на 1 месец от уведомяването.

(4) Общите условия влизат в сила незабавно спрямо всички клиенти, без да е необходимо уведомяване, в случай че извършените промени на условията са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

(5) Актуализираните общи условия са обвързващи за клиентите търговци от деня на актуализацията им или от датата, посочена в уведомлението за изменение.

 

Чл. 9 ФЛОР ДЕКОР полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ФЛОР ДЕКОР уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

 

Чл. 10 (1) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Сайта.

(2) Някои обяви и оферти са обвързани с минимално или максимално количество, което може да бъде закупено от един клиент. Ако това е приложимо, това е подробно описано в индивидуалното предложение.

 

Чл. 11 В сайта може да се съдържат линкове, интернет връзки към други сайтове. ФЛОР ДЕКОР не носи отговорност за политиката на поверителност и условия за ползване на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

 

Чл. 12 Всички изображения, поместени в Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата стока/услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на стоките или услугите в сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната стока или да създават грешно впечатление за предлаганата услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия, освен ако същите са съществени.

 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Извършване на поръчка чрез Сайта

Чл. 13 (1) Клиентът заявява желанието си да поръча/закупи стока/услуга чрез Сайта като направи поръчка по електронен път, като това е възможно с или без регистриран в Сайта профил или като се свърже с ФЛОР ДЕКОР и заяви желанието си за поръчка. Няма пречка да извършите поръчка и по телефон или по електронна поща, като в този случай ще получите електронно съобщение на посочен от Вас електронен адрес. След потвърждаването на Общите условия, поръчката Ви ще се счита за извършена.

(2) Потребителят има право, ако е навършил 18 години, да поръчва всички стоки и услуги, посочени в Сайта, освен ако не са налични и само ако съгласно закона потребителят е в състояние да сключва обвързващи договори.

(3) При извършване на поръчката чрез Сайта, клиентът има право да избере вида на стоките или услугите, както и количеството им според предложените на Сайта възможности. Възможно е системата да изиска от Вас избор и на други характеристики (например цвят), ако избраните продукти/услуги са в различни вариации.

(4) След като сте избрали продуктите/услугите, които желаете от уебсайта, както и тяхното количество следва да проследите процеса за поръчка, като имате възможност да пристъпите директно към финализиране на поръчката или да продължите с пазаруването в Сайта.

(5) Преди завършване на поръчката ще Ви бъде предоставена възможност да изберете начина на плащане и условията за доставка, а в определени случаи и да въведете промо код, гарантиращ отстъпка.

(6) Ще бъдете задължени да предоставите и данни, без които не е възможно да изпълним договора. Такива данни обикновено са имена, адрес за доставка (при поръчка на стоки), телефон и електронен адрес, а за клиенти търговци - наименование на фирма, ЕИК, ДДС номер, управител, както и данни за фактура – ако изисквате такава, като определени случаи ще Ви бъде предоставена възможност да се регистрирате в Сайта като потребител.

(7) Преди приключване на поръчка Клиентът следва да се увери, че поръчва от конкретно избран продукт (стока или услуга) с определени характеристики от категорията, от която има интерес.

(8) Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на ФЛОР ДЕКОР във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

(9) След като сте се уверили в съдържанието и данните на поръчката, клиентът следва да кликне (натисне) върху бутон "Поръчай", “Купи”, “Продължи” или друга аналогична възможност. С изпращането на поръчката клиентът разрешава на ФЛОР ДЕКОР да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка, нейното доставяне или сключения договор. На този етап от поръчката, но преди нейното завършване, Сайтът указва на клиента, че е налице задължение за плащане.

 

Чл. 13а. В сайта са налични отделни и ясни категории със стоки и услуги с намалена стойност при промоционални кампании или поради описан в обявата дефект на продукта или неговата опаковка, както и когато се предлага разопакован или мострен продукт. Това изрично е указано в обявата на Сайта. Всички други предлагани продукти са нови, неизползвани с необходимото качество. Намаления при промоционални кампании са валидни само за поръчки, направени след началото на кампанията. Искания от клиенти, които упражняват права, злоупотребявайки с тях, с цел да се възползват от намаленията на стоки, закупени преди кампанията, няма да бъдат удовлетворявани.

 

Чл. 13б (1) ФЛОР ДЕКОР в определени случаи издава ваучери на определена стойност, която се заплаща от клиента при покупка. Тези ваучери могат да се използват при условията и сроковете, посочени в самия ваучер. Ако друго не е посочено в конкретния ваучер, то ваучерите на определена стойност могат да се използват еднократно и спрямо стоки и услуги, предлагани в сайта, които не са в промоционална кампания и които са на стойност равна или по-висока от стойността на ваучера. При покупка на стоки или услуги на стойност, надвишаваща заплатената сума за ваучера, клиентът се задължава да заплати на продавача разликата при условията и сроковете, валидни за стандартни покупки и според избрания от клиента метод на плащане при избора на конкретната стока или услуга. Ако във ваучера не е посочено друго, същият може да бъде използван за покупка на стоки или услуги, предлагани в сайта, в срок до 6 месеца от издаването (покупката) на ваучера. При покупка чрез ваучер на стоки или услуги с по-ниска стойност, разликата не се възстановява на клиента и не може да се прехвърля в бъдеще за други покупки през сайта. Същото се отнася и ако в посочения срок ваучерът не бъде използван от Вас. Ако друго не е посочено в самия ваучер, то същият може да се използва от всяко лице, което го притежава.

(2) ФЛОР ДЕКОР в определени случаи издава ваучери, които гарантират отстъпка при покупка на стоки или услуги от сайта. Ваучерите от подобен тип се предлагат от магазина безплатно за клиента, тоест като подарък за клиенти, закупили стоки или услуги над определена стойност или при промоционална кампания (например при първа регистрация, първа поръчка или друго). Отстъпката, на която получателят на ваучера има право, е посочена в определен процент или като конкретна стойност. Тези ваучери могат да се използват при условията и сроковете, посочени в самия ваучер. Ако друго не е посочено в конкретния ваучер, то ваучерите, гарантиращи отстъпка, могат да се използват еднократно и спрямо стоки и услуги, предлагани в сайта, които не са в промоционална кампания и които са на стойност по-висока от тази посочена във ваучера (пример: ако във ваучера е посочено, че същият гарантира на получателя отстъпка в размер на 20 % от избрани стоки или услуги и че може да се използва единствено при поръчки на стойност над 20 лв., това означава, че може да използвате ваучера и гарантираната с него отстъпка за покупки, надхвърлящи 20 лв., тоест 20.01 лв. или повече). Ако във ваучера не е посочено друго, същият може да бъде използван за покупка на стоки или услуги, предлагани в сайта, в срок до 6 месеца от издаването на ваучера. Ако друго не е посочено в самия ваучер, то същият може да се използва от всяко лице, което го притежава. Ваучерът не може да бъде преиздаден като парична стойност. Ако върнете продукт или услуга, заплатени с ваучера, в случай че връщането се осъществи в периода на валидност на ваучера, тогава той се преиздава, след като е издадена сторнираната фактура и може да бъде използван отново. Ако сторнирането се осъществи след изтичане периода на валидност, то ваучерът не може да бъде използван отново.

(3) Ваучерът не може да бъде преиздаден като парична стойност и не подлежи на отказ, връщане или замяна. Ако върнете продукт или услуга, заплатени с ваучера, в случай че връщането е законосъобразно и се осъществи в периода на валидност на ваучера, то прилагат се условията по чл. 31а от Общите условия.

(4) Ако друго не е посочено на самия ваучер, същият е валиден в срок до 6 месеца от неговото издаване.

 

Потвърждаване на поръчката

Чл. 14 (1) При поръчка чрез Сайта, по телефон, имейл или посредством социалните мрежи, Сайтът изпраща уведомление до потребителя по имейл или на адрес, с което договорът от разстояние между Вас като клиент потребител и ФЛОР ДЕКОР се счита за сключен под отлагателно условие по смисъла на чл. 5, ал. 10 от настоящите Общи условия. Уведомлението удостоверява също успешното регистриране на поръчката в системата на търговеца, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й, освен ако не е посочено друго в уведомлението. Това уведомление съдържа и информация по чл. 47 и чл. 48 от Закона за защита на потребителите, респективно извлечение от настоящите Общи условия, както и данни за Вашата поръчка. При поръчка от клиент търговец сайтът изпраща потвърждение, ако прецени това за необходимо.

(2) Уведомлението за приемане и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката се извършва от продавача с уведомлението по ал. 1 или от куриер, когато стоката е вече предадена към него от продавача. В последния случай куриерът действа от името на ФЛОР ДЕКОР. По своя преценка търговецът може да уведоми потребителя и клиента търговец по имейл, чрез SMS или с обаждане.

(3) До момента на уведомяване по ал. 2 Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част или всички услуги от поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При това положение единствената отговорност на продавача при неизпълнение е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата, без да дължи обезщетение за неизпълнението.

(4) Ако клиентът е съгласен с това, възможно е вместо уведомление страните да пристъпят към подписване на писмен договор за поръчка от разстояние или в някой от магазините на ФЛОР ДЕКОР.

 

Влизане в сила на договора

Чл. 15 (1) Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и потребителя се смята за сключен под отлагателно условие от момента на получаване от страна на потребителя на уведомлението по чл. 14, ал. 1 за регистрирана при продавача поръчка. Договорът се счита за сключен от момента на поръчката, в случай че клиентът е търговец или професионалист е получил потвърждение по чл. 14, ал. 1 от настоящия условия по имейл. При липса на такова потвърждение договорът се счита сключен от приемане на стоката или услугата от клиента професионалист, придружена от потвърждението по чл. 14, ал. 1. Ако страните са подписали писмен договор, той влиза в сила от момента, описан в договора.

(2) По силата на сключения между страните договор продавачът се задължава при сбъдване на условията, посочени в чл. 5, ал. 10, да достави лично или чрез трети лица на клиента или на посочени от него лица поръчаните от продавача стоки или услуги в сроковете и условията на настоящите Общи условия, а купувачът да заплати договорената цена и да приеме доставената стока или услуга.

(3) Договорът обвързва страните от момента на уведомяване на клиента от продавача, че стоката или услугата могат да бъдат доставени, като уведомяването става по електронна поща и/или чрез SMS или обаждане до клиента, че стоката е готова за изпращане или услугата може да бъде предоставена.

(4) Договорът за покупко-продажба, сключен между клиента и Продавача, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между продавача и клиента, присъстващи в потвърждението за сключен договор по чл. 14, ал. 1.

 

Извършване на поръчка в магазин на ФЛОР ДЕКОР, по телефон, имейл или по друг начин

Чл. 15а Клиентът може да поръча стоки/услуги и в някой от магазините на ФЛОР ДЕКОР, както и по телефон или имейл.

(1) В случай на поръчка от магазин на ФЛОР ДЕКОР се подписва договор за поръчка, в който страните уговарят основните характеристики като вид на заявената стока или услуга, количество, цена, срокове на доставка, заявени други услуги (доставка, разнос, монтаж и др.). В този случай настоящите Общи условия, с изключение на раздел IX (право на отказ) се прилагат паралелно с договора, доколкото не му противоречат, като клиентът предварително бива запознат с Общите условия.

(2) В случай на поръчка по имейл или телефон настоящите Общи условия се прилагат съответно от момента, в който са приети от потребителя или от момента на приемане на поръчката, ако клиентът е професионалист.

 

 

VI.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Чл. 16 (1) При продажба на стоки собствеността на стоките се прехвърля от ФЛОР ДЕКОР на клиента или на посочено от него трето лице или представител с предаването на стоките на това лице и след извършване на плащането от негова страна, ако стойността не е заплатена предварително.

(2) Предаването на стоката се удостоверява с подписа на клиента или на посочено от него лице или представител върху транспортния документ или разписката, предоставен/а от куриера.

(3) Рискът от загуба или увреждане на стоката е върху клиента считано от момента на предаване на стоката от куриера на клиента или трети лица. Ако куриерът е избрано от клиента лице, рискът е върху клиента от момента на предаване на стоката от ФЛОР ДЕКОР на превозвача. Във всички случаи при констатиран транспортен дефектът клиентът е длъжен да информира ФЛОР ДЕКОР в сроковете и при условията на чл. 25 от настоящите Общи условия.

 

VII. ПЛАЩАНЕ

Чл. 17 (1) Цените на стоките и услугите, обявени в Сайта, са крайни.

(2) Уебсайтът съдържа голям брой стоки и е възможно, въпреки нашите най-добри усилия, някои от характеристиките на стоките, в това число и цената, да са неверни. Ако открием грешка в цената на стоките, които сте поръчали, ще Ви информираме възможно най-скоро. Ще Ви дадем възможност да потвърдите поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

(3) ФЛОР ДЕКОР не е задължено да продава стоки или услуги на неправилно определени цени на уебсайта.

 

Чл. 18 (1) Цената, начинът на плащане и срокът за плащане са посочени във всяка поръчка.

(2) Поръчки на определени продукти, предлагани от продавача, както и поръчки на стойност над 1 000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят напълно или предварително по банков път. Обикновено при необходимо предплащане това е посочено в обявата.

(3) Продавачът ще издаде на клиента фактура за поръчаните стоки или услуги въз основа на информацията, предоставена от клиента. Когато последният не е посочил, че желае фактура, ФЛОР ДЕКОР или куриерът предоставя единствено фискален бон и/или разписка за извършената продажба при полученото в брой плащане съгласно действащото законодателство.

(4) В случай на плащания чрез paypal или други подобни платежни системи или плащания по банков път или с карта (когато такива възможности са налични), продавачът не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от клиента по повод транзакцията, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от български лева (BGN).

(5) Плащането с карта към Сайта се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки или други институции начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на купувача. Затова ФЛОР ДЕКОР препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за продукти и услуги, продавани от Сайта.

 

Чл. 19 Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство, в случай че се изисква такава. Това той може да направи при извършване на поръчката или по-късно чрез съобщение до продавача.

(2) С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в профила си, ако е регистриран, или в поръчката си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

Чл. 20 Поръчки от ФЛОР ДЕКОР могат да бъдат заплащани по следния начин, като моля да вземете предвид, че голяма част от заявените стоки и услуги следва да се заплатят ПРЕДВАРИТЕЛНО, преди изпълнение на поръчката.:

 (1) в брой с наложен платеж (за поръчка на стоки) – в този случай стойността на поръчаните стоки и доставката (освен ако не е безплатна) следва да се заплати от клиента, от посочено от него трето лице или негов представител на превозвача, извършващ доставката, в момента на получаване на стоката срещу фискален бон, предоставен от последния; при избран такъв метод се начислява допълнителна такса “наложен платеж”. Плащания се приемат и в брой при доставка от друг превозвач или собствен на продавача транспорт, като в този случай клиентът получава касов бон за извършеното плащане. При плащания с наложен платеж се предполага, че част от дължимата сума е заплатена преди доставката, а останалата час - в деня на доставката при условията на наложен платеж.

(2) в брой в някои от магазините на ФЛОР ДЕКОР;

(3) по банков път - в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати  от клиента или от избрано от него трето лице по банкова сметка на продавача, като плащането се счита за завършено, едва след като същото бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на ФЛОР ДЕКОР;

(4) с дебитна или кредитна карта (виртуален ПОС терминал) - към настоящия момент не е приложимо - в случай че опцията е активна, в този случай стойността на поръчаните стоки и/или услуги и доставката (освен ако не е безплатна), следва да се заплати от клиента или от избрано от него трето лице чрез системата за плащане на партньора ни, указан в етапа на плащане. Клиентът бива препращан директно и автоматично към Сайта на оператора, където платецът следва да въведе данните на своята карта (номер на картата), нейната валидност, титуляр, както и последните 4 цифри от номера ѝ (CVC/CVV код за сигурност), като тези данни се предават към системата на оператора на платежни услуги, за потвърждение на транзакцията. Плащането се счита за завършено, едва след като клиентът се съгласи с условията на оператора и системата регистрира успешно плащането и сумите бъдат заверени в сметката на ФЛОР ДЕКОР. С предоставянето на необходимите данни, клиентът или трето лице платец се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на ФЛОР ДЕКОР. ФЛОР ДЕКОР не получава каквито и да е данни за Вашите кредитни или дебитни карти. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено чрез въвеждане на коректна парола за идентификация, CVC/CVV код за сигурност, персонална секретна парола за 3D идентификация или друга парола/код за идентификация или плащане, потвърдено с въвеждане на 6-цифрен код за достъп до мобилното приложение.

 

 

VIII. ОГЛЕД. ДОСТАВКА НА СТОКИ. РАЗНОС. МОНТАЖ.

Поръчка на оглед, доставка, разнос и монтаж. График на услугите. Промяна на заявен час за услугата.

Чл. 20 (1) Допълнителни разходи, свързани с оглед, доставка, разнос и монтаж (за краткост “Услуги”) на закупената от ФЛОР ДЕКОР стока не са включени в цената на стоката, а се калкулират отделно, ако бъдат заявени. Доставката представлява транспортирането на стоките до сградата на обекта, а разносът - доставянето на стоката до самия обект. Услугите се изпълняват от ФЛОР ДЕКОР или от наши доверени партньори. В определени случаи всяка от услугата може да се заяви допълнително.

(2) Клиентът може еднократно да промени датата за транспорт, разнос или монтаж най-малко 5 (пет) работни дни преди предстояща дата за съответната услуга. При промяна след указания срок клиентът дължи такса за промяната в размер на 50 лв., платима еднократно. При повторна промяна доставката е за сметка на клиента и подлежи на допълнително заплащане. Разпоредбата е приложима и в случай на отсрочване на услуга по вина на ФЛОР ДЕКОР.

(3) Услугите се извършват по предварително утвърден график, съгласуван между страните. Услугите се изпълняват само след пълното им заплащане, когато такова се дължи, както и след пълното плащане на поръчаната стока.

(4) ФЛОР ДЕКОР не носи отговорност за забавяне или за неосъществен транспорт, разнос или монтаж, ако: i) не може да се свърже с клиента за уговаряне на ден; ii) ако клиентът откаже да приеме стоката без основателна причина или не може да бъде  открит на посочения адрес; iii) забавата се дължи на препятствия до и на входа на сградата, тесни входове, стълбища, коридори, асансьори и др. причини, които не позволяват извършване на услугата; iv) клиентът е подал некоректно данни за контакт или доставка; iv) клиентът не осигури достъп при заявен оглед.

(5) Ако забавянето на някоя от услугите по настоящия раздел се дължи на причина, за която отговаря ФЛОР ДЕКОР и забавата продължи повече от 20 дни от крайния срок, клиентът има право да развали договора по вина на ФЛОР ДЕКОР, да получи обратно платените до момента суми и да претендира обезщетение/неустойка, но не повече от 10 % от стойността на поръчката.

 

Оглед

Чл. 21 (1) В определени случаи клиентът може да заяви оглед от служител на ФЛОР ДЕКОР, който да снеме размерите, необходими за изпълнение на поръчката.

(2) Цената за оглед е посочена в обявата или индивидуално се договоря между страните и се заплаща заедно с цената на стоката по реда на чл. 20 от Общите условия. Огледът е възможен и безплатен в определени случаи при поръчка на стоки над определено количество и когато обектът за оглед се намира на територията на гр. София, Пловдив и Пазарджик. Във всички случаи наш служител информира клиента дали услугата оглед е налична.

(3) При заявен оглед сроковете за доставка, разнос и монтаж се удължават съответно с времето до осигуряване на възможност за оглед на обекта. Ако друго не е посочено при заявка за оглед, същият се извършва в рамките на 10 дни от извършено плащане, като клиентът се задължава преди да се пристъпи към монтаж, да изпълни всички предписания и препоръки на ФЛОР ДЕКОР, подробно описани във формуляра за снемане на размери.

 

Начин на доставка и разнос

Чл. 22 (1) Когато е заявена доставка, ФЛОР ДЕКОР се задължава да доставя поръчаните и закупени стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от клиента или до офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на клиента. Доставката се реализира до врата на сградата (партер). При заявен разнос доставката се изпълнява до конкретния обект (етаж, апартамент, друго). Някои продукти в сайта може да бъдат предлагани единствено с доставка до офис на куриер, но не и до адрес, посочен от клиента.

(2) В случай, че клиентът е регистриран в Сайта и в профила си има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като основен.

(3) ФЛОР ДЕКОР обикновено изпраща поръчана от клиент стока посредством собствен превоз или чрез куриерска компания „Еконт“, „Speedy” или еквивалентна такава, като клиентът в определени случаи има право по време на поръчката да избере кое куриерско дружество  да изпълни доставката, както дали същата ще бъде до негов офис или до врата на посочен от клиента адрес.

(4) Заплащането на цената за доставка, когато не е уговорено друго,  се извършва заедно със заплащане на цената на поръчката, като моментът на плащане може да бъде различен според избрания от клиента начин на заплащане съгласно чл. 20 от настоящите Общи условия.

(5) ФЛОР ДЕКОР ще извършва доставката на стоките и предоставянето на услугите само на територията на България. За доставки до други държави в Европейския съюз или до трети държави, ФЛОР ДЕКОР предлага своите стоки и услуги в други, подходящи за целта платформи с обяви, описани на подходящия за това език. В случай че клиент желае конкретна стока да му бъде доставена до адрес извън територията на България, същият следва да се свърже с ФЛОР ДЕКОР .

(6) В случай че доставка и или разнос не са заявени клиентът следва да прибере поръчаните стоки от склад на ФЛОР ДЕКОР.

 

Цена за доставка и разнос.

Чл. 23 (1) Цената за доставка или разнос на стоки, заявени от ФЛОР ДЕКОР, се калкулира автоматично преди клиентът да завърши своята поръчка. В определени случаи цената за доставка е фиксирана, като в нея не е включен разнос, освен ако не е посочено изрично, че такъв е включен. Ако по някаква причина в сайта не е посочена цена за доставка или разнос, клиентът следва да се обърне към служител на ФЛОР ДЕКОР.

(2) Цената на доставката зависи от избрания доставчик,  размера и обема на пратката, адреса за доставка, като същата, когато е в рамките на България, варира от 7.00 лв. до 150.00 лв. За точно изчисляване на стойността на доставката прегледайте поръчката си, свържете се с нас или използвайте калкулатор за изчисляване на цената на доставка на Еконт или този на Спиди. Съвет: Доставката до офис на куриер е по-изгодна от доставката до посочен адрес. Цената на разнос следва да се договори индивидуално с ФЛОР ДЕКОР.

(3) ФЛОР ДЕКОР има право да предвиди, че цена за доставка или разнос не се дължи от клиента в случай на поръчка над определена стойност или ако е активна промоционална кампания в този смисъл. Безплатни доставка и разнос се предлагат от ФЛОР ДЕКОР в определени ситуации и само ако обектът се намира на територията на гр. София, Пловдив и Пазарджик. Това обстоятелство ще бъде посочено в сайта и при извършване на поръчка.

(4) В определени случаи куриерското дружество начислява допълнителни такси за услуги като доставка във фиксиран час, разнос в почивен ден, SMS известяване за получена пратка, такса “наложен платеж”.

(5) Ако друго не е посочено в обявата цените на услугите се заплащат заедно със цената на поръчаната стока при условията на чл. чл. 20 от Общите условия.

(6) В случай, че между страните не бъде уговорен транспорт, при което купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, то това се извършва само след като същият заплати оставащата сума от стойността на стоката в срока за доставка до склада ни. При заявка на транспорт, разнос и или монтаж прилагат се сроковете, посочени по-долу.

 

Срок на доставка на стоки до склад на ФЛОР ДЕКОР и до адрес на клиента

Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от ФЛОР ДЕКОР се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки ще бъдат доставени в склад на ФЛОР ДЕКОР, ако друго не е посочено в обявата или в индивидуален договор между страните,  в следните срокове, които започват да текат от следващия частичното или пълно плащане на цената понеделник:

 • 60 календарни дни за входни и интериорни врати;
 • 20 календарни дни за ламиниран паркет;
 • 2-5 работни дни, ако в обявата е указано, че стоката е налична.

 

Срок за доставка на стоки до адрес на клиента

(2) Ако клиентът е заявил доставка или разнос, срокът за доставка до адрес на клиента е до 15 работни дни от доставянето на стоките в склад на ФЛОР ДЕКОР, посочени по-горе. Максималният срок на доставка и разнос на стоки до посочен адрес (когато е заявено), считано от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена, освен ако не сме уговорили друго.

(3) ФЛОР ДЕКОР си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.

(4)  Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на ФЛОР ДЕКОР .

(5) ФЛОР ДЕКОР не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от ФЛОР ДЕКОР обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

(6) ФЛОР ДЕКОР има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

(7) Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че  стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт.

 

Монтаж

Чл. 24а (1)  Когато монтаж е възможен, цената за същия се уточнява с ФЛОР ДЕКОР, като същата се заплаща, заедно с цената за стоката по реда на чл. 20 от Общите условия, освен ако услугата не е безплатна.

(2) Монтажът, ако е заявен, се извършва в срок до 5 работни дни от деня, в който стоката е на разположение за монтаж на адреса на клиента.

(3) Монтаж се извършва в помещение, посочено от клиента само при наличие на следните изисквания: i) завършени строително-ремонтни дейности, предпоставящи извършване на монтажа; ii) наличие на електрозахранване и осветление в помещението; iii) условия, предполагащи извършване на услугата; iv) наличие на представител на клиента; v) осигурен достъп до обекта и създаване условия на работа; vi) платена пълна стойност на поръчката. При възникване на някои от посочените обстоятелства ФЛОР ДЕКОР не реализира монтажа до отстраняване на пречките и само след заплащане на неустойка в размер на 100 лв. Повторно посещение за монтаж се договаря писмено между страните.

 (4) При специфични условия или допълнителни изисквания, които са съществени за изпълнение на услугата, клиентът следва писмено да ги посочи на ФЛОР ДЕКОР. При липсата на уведомяване последният не носи отговорност за неизпълнение, респ. лошо изпълнение на услугата.

(5) След извършен монтаж на входни и интериорни врати, последващото уплътняване със силикон не е ангажимент на ФЛОР ДЕКОР.

(6) При монтаж на интериорни и входни врати, ФЛОР ДЕКОР не носи вина за щети, настъпили при демонтаж на старите каси.

(7) След изпълнен монтаж страните съставят протокол.

(8) При отказ от страна на клиента за извършване на платени услуги в деня на монтажа, същите се извършват съобразно график за монтаж на ФЛОР ДЕКОР, като клиента заплаща такса за повторно посещение.

(9) При навършени 3 месеца след доставена и НЕмонтирана стока, клиентът губи правото си на безплатни услуги.

 

Преглед за дефекти при приемане на стока, доставка или монтаж

Чл. 25 (1) При приемане на стока от склад на ФЛОР ДЕКОР, при извършване на доставка на стока (ако е заявена), поръчана от ФЛОР ДЕКОР, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата. Клиентът е длъжен да прегледа стоката и изпълнението на услугата незабавно след извършване на монтажа, ако такъв е заявен.

(2) При констатиране на външни видими дефекти на стоката – евентуални повреди, удари и други щети по стоката, или неточно изпълнение на услугата (доставка, монтаж), клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на представител на ФЛОР ДЕКОР или превозвача, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 24 часа от доставката, да уведоми ФЛОР ДЕКОР за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 24 часа да поиска от ФЛОР ДЕКОР доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока, респ. услугата да бъде изпълнена надлежно.

(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта.

(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи ФЛОР ДЕКОР безплатно ще замени увредената/несъответстващата стока или ще изпълни надлежно услугата в срок до 7 работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което ФЛОР ДЕКОР ще информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна. Срокът по настоящата алинея започва да тече от датата на заплащане на разходите, необходими за замяната или поправката (ако рекламацията е частично или напълно неоснователна), но не повече от заплатеното за стоката, монтажната услуга, или съответно намаление на цената за монтажа. Ако подмяна не е възможна, то ще пристъпим към действия съгласно раздел X.

 

Приемане на пратката

Чл. 26 (1) При приемане на доставката от клиента или трето лице без забележки, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти на получената стока се явяват неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворени. В случай, че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера при получаването на стоката и/или клиентът не уведоми незабавно в срок до 72 часа от доставката ФЛОР ДЕКОР на посочения в Сайта телефон/имейл/адрес, клиентът губи правото си на привеждане на констатираните външни видими дефекти в съответствие с договора за продажбата.

(2) Горепосоченото не освобождава ФЛОР ДЕКОР от задължението му да предлага стоки и услуги, съответстващи на договора за продажба и да предоставя на клиента потребител (физическо лице) правата, произтичащи от законовата гаранция, описани в раздел X от настоящите Общи условия.

(3) При отказ да се приеме доставката, потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

 

Чл. 27 При предаване на стоките (извън случаите на доставка на стоки на изплащане), клиентът или трето лице, приемащо доставката на посочения от клиента адрес, е задължен да подпише придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е извършило поръчката, но приема стоката при доставка на посочения от Клиента адрес за доставка.

Чл. 28 ФЛОР ДЕКОР осигурява подходящото опаковане на стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ или компонент, то моля да се свържете с нас и ние ще направим всичко възможно, за да го осигурим възможно най-бързо.

 

Неприемане на поръчката / доставката / огледът / монтажът. Неоснователен отказ.

Чл. 28а (1) В случай, че клиент или посочено от него лице не приеме стоката от ФЛОР ДЕКОР в уговорения ден и час за доставка или разнос (в случай че е заявена доставка или разнос) и клиентът не бъде открит на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка,  стоката се връща и оставя в склад на ФЛОР ДЕКОР, като в този случай клиентът дължи неустойки, както следва: i) неустойка в размер на 100 лв. за обратно транспортиране на стоките от адреса на клиента до склада на ФЛОР ДЕКОР; ii) неустойка в размер на 100 лв. за разнос на стоките от обекта на клиента до превозното средство; iii) неустойка в размер на 0,5 % от стойността на цялата поръчка за всеки ден съхранение на стоките в склада на ФЛОР ДЕКОР, но не повече от 10 % от стойността на цялата поръчка; iv) неустойка в размер на 0,5 % от неплатената част на поръчката (ако не е платена изцяло) за всеки ден забава, но не повече от 10 % от цялата стойност на поръчката. При повторно извършване на транспорт или монтаж след неуспешния, клиентът дължи на ФЛОР ДЕКОР повторно заплащане на услугата на стойността, посочена в поръчката, дори да е била безплатна, но не по-малко от 100 лв.

(2) Ако ФЛОР ДЕКОР повече от 20 дни не може да достави стоките до клиента по вина на последния, ФЛОР ДЕКОР има право едностранно да развали договора без да дължи предизвестие, покана и даване на допълнителен срок на клиента, като стоката остава собственост на ФЛОР ДЕКОР. В този случай клиентът дължи обезщетение в размер на платения аванс, като ФЛОР ДЕКОР запазва правото да претендира и разликата до претърпените от прекратяването вреди и пропуснати ползи, в това число начислените до момента неустойки.

(3)  Ако клиентът е заявил, че желае сам да вдигне стоката от склада на ФЛОР ДЕКОР или това да бъде извършено от ФЛОР ДЕКОР, но без конкретизирани или при постоянно изменяни дата и час и в случай че в срок от 30 дни от поръчката стоката не е вдигната поради неявяване на клиента или поради неуточняване на дата и час, клиентът дължи на ФЛОР ДЕКОР възнаграждение в размер на 50 лв. с ДДС за всеки месец на съхранение, а ако съхранението не е продължило цял месец, възнаграждението е в размер на 1,70 лв. с ДДС за всеки ден на съхранение след тридесетия.

 

Чл. 28б. (1) ФЛОР ДЕКОР ще приеме това за неоснователен отказ от поръчката и се освобождава от задължението си да достави заявените стоки, а клиентът губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

(2) ФЛОР ДЕКОР запазва правото си да изпрати на посочения от клиента електронен или физически адрес уведомление за непотърсена пратка, както и да претендира разходите за доставка и връщане на стоката/стоките. ФЛОР ДЕКОР и клиентът се съгласяват, че уведомлението, когато е изпратено по електронен път, ще се счита за писмено и получено от деня на неговото изпращане от страна на  ФЛОР ДЕКОР, без да е необходимо уведомлението да е подписано с електронен подпис.

(3) В горепосочените случаи клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като обаче поема всички разходи за доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението. ФЛОР ДЕКОР се освобождава от задължението за доставка, в случай че поръчана стока вече не е налична.

(4) В случаите по чл. ал. 2 клиентът дължи на  ФЛОР ДЕКОР заплащане на сумата за доставка и връщане на стоката в 7-дневен срок от получаване на уведомлението, освен ако в уведомлението не е посочен друг срок.

 

 

IX. ПРАВО НА ОТКАЗ И НА ЗАМЯНА НА ПРОДУКТ

* Настоящият раздел се отнася единствено за потребители, извършили поръчка от разстояние, но не и за клиенти, поръчали стоки от магазин на ФЛОР ДЕКОР или клиенти професионалисти

Срок на право на отказ и право на замяна

Чл. 29 (1) В срок от 14 дни от сключване на договора (поръчката), когато е поръчана услуга, респективно в срок от 14 дни от получаване на стоката - при поръчка на стока, потребителят има право се откаже от поръчката на стоката/услугата от Сайта, без да посочва причина или мотив за това и без да дължи неустойки или други обезщетения на ФЛОР ДЕКОР, освен разходите за нейното връщане, а и за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено до посочен от него адрес, а не до офис на куриера. В случай че продуктът и или опаковката са увредени повече от обичайното за нейното изпробване, ФЛОР ДЕКОР има право по реда на чл. 35 да удържи съответна сума за намалената стойност на стоките от сумата, подлежаща на възстановяване, която не може да надхвърля  стойността на стоката.

(2) Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, всеки допълнителен договор се прекратява автоматично, без потребителят да дължи каквито и да е разходи, обезщетения и/или неустойки, с изключение на разходите, предвидени в чл. 29, ал. 1, вр. с чл. 35 от настоящите Общи условия. Тази последица не се прилага по отношение на чл. 28 от Закона за потребителския кредит.

(3) Правото на отказ не се прилага, съответно ФЛОР ДЕКОР има право да не уважи упражнен отказ от поръчка в случай че: i) срокът за упражняване на правото на отказ е изтекъл; ii) потребителят не е върнал стоката на продавача в срока по чл. 33; iii) потребителят не е върнал стоката в цялост, ведно с компонентите и принадлежностите към него; iv) не са налице достатъчно данни, за да се счита, че продуктът е закупен от ФЛОР ДЕКОР (липсва фактура, касов бон или др.); v) правото на отказ се упражнява за услуга, която по желание на потребителя е започнала незабавно след поръчката и потребителят се е съгласил правото му на отказ да отпадне; vi) случаите, описани в чл. 30 от настоящите Общи условия;  vii) отказът очевидно представлява злоупотреба с право от страна на потребителя - например върнатата стока очевидно е употребявана повече от необходимото изпробване или потребителят е увредил стоката или връщането се дължи на факта, че закупената стока след поръчката е намалена и потребителят желае да я закупи на намалена цена, поради което връща поръчката в срока за отказ; viii) потребителят е върнал продукта със заявка наложен платеж - в този случай ФЛОР ДЕКОР има право да откаже приемане на върнатия продукт и плащане на наложения платеж, а потребителят следва да изпрати отново стоката към ФЛОР ДЕКОР без наложен платеж; ix) купувачът не е потребител;

(4) Срокът за отказ от поръчка, когато същата съдържа много стоки, доставяни в различни дни, е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение (получи) последната стока от поръчката;

(5) Срокът за отказ от поръчка, която се състои от множество партиди или части е 14 дни, считано от датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на последната партида или част;

(6) Срокът за отказ от поръчка на абонамент, с която редовно се доставя стока за определен период (например абонамент за получаване на продукт всеки месец) е 14 дни, считано от  датата, на която потребителят или трето лице, посочено от него, влезе във владение на първата стока;

 

Стоки и услуги, за които потребителят няма право на отказ и замяна

Чл. 30  Потребителят няма право да се откаже от сключения договор или да иска замяна на продукт с друг, в следните случаи:

(1) при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от продавача;

(2) при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от продавачи, които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

(3) при доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

(4) при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

(5) при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

(6) при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени, както и при стоки, които вече са монтирани от потребителя, от ФЛОР ДЕКОР или от други лица и не могат да се отделят от други вещи;

(7) при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката, както и на такива, на които са извършени от потребителя конфигурации на настройки и други промени по софтуера на стоката;

(8) при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ;

(9) при доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва индивидуално и специално за потребителя;

(10)  при доставка на стока, която е преработена от потребителя;

(11) при върнат продукт, който е видимо използван от потребителя или увреден;

(12) при поръчки, които не са направени онлайн (от разстояние);

При отказ от поръчки на стоки и услуги, заплатени с ваучер моля запознайте се с чл. 31а. Ваучерът, който сте закупили или получили от ФЛОР ДЕКОР, не подлежи на връщане съгласно настоящия раздел.

 

Чл. 31 (1) В 14-дневен срок от получаване на стоката потребителят има право и да замени продукт, в случай че доставената му стока не съответства на очакваното от потребителя предвид нормалното предназначение на продукта. В този случай прилагат се условията на чл. 29 и чл. 30 от настоящите условия.

(2) При упражнено право на замяна и наличието на предпоставки за уважаването му, ФЛОР ДЕКОР се задължава да замени продукта с друг в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която потребителят е върнал съответния продукт на ФЛОР ДЕКОР. В случай че продавачът не разполага с искания продукт и същият не е наличен, той предлага на потребителя друг продукт, като при съгласие на последния замяната става с този друг продукт, като в случай на разлика в цените между двата продукта страните уговарят начина на доплащане/възстановяване на продажната цена, формирала разликата. При липса на съгласие ФЛОР ДЕКОР следва да възстанови на потребителя заплатената за стоката сума в сроковете и при условията, посочени в предходните алинеи на настоящата разпоредба. При покупки, заплатени с ваучер моля запознайте се с чл. 31а.

 

Чл. 31а. Ако упражните право на отказ от поръчка, съдържаща продукт, заплатени с ваучер, в случай че са налице условията на настоящия раздел за уважаване на отказа, то прилагат се следните условия:

(1) ако отказът е упражнен в срок до 14 дни от получаване на стоката,  сумата, която е заплатена посредством ваучера (стойността на ваучера) се възстановява на  потребителя в сроковете и по реда на чл. 34 и следващите от настоящия раздел. Настоящата разпоредба се отнася и за суми, които потребителят е доплатил за стоката, ако се е наложило доплащане. Ако потребителят пожелае, ФЛОР ДЕКОР може да преиздаде ваучер за заплатената стойност, който може да се използва в срок до 6 месеца от издаването му, освен ако не е посочено друго.
(2) ако отказът е упражнен в периода след 14-тия ден от доставката на стоката, то тогава ФЛОР ДЕКОР няма да приеме отказа и ваучер няма да бъде преиздаден, респективно сумата, платена за поръчката, няма да Ви бъде възстановена.

 

Уведомяване за отказа

Чл. 32 (1) Уведомяването от потребителя, че се отказва от договора или че желае да замени получения продукт с друг от същия вид (при клиенти потребители), следва да стане в срока по чл. 29, по някой от посочените начини:
чрез обаждане на телефоните за контакт с ФЛОР ДЕКОР ;

 • чрез имейл на електронния адрес на Продавача в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на ФЛОР ДЕКОР в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до ФЛОР ДЕКОР на Стандартен формуляр за отказ по образец, наличен по-долу;
 • Потребителят може, но не е задължен да използва Стандартния формуляр за отказ или замяна по образец, както следва:   .DOCX   .PDF

 

Връщане на стоката

Чл. 33 (1) При отказ от поръчка на стока от ФЛОР ДЕКОР , както и при искане за замяна, потребителят следва в 14-дневен срок от уведомяването, че се отказва от поръчката или желае замяна на продукт, да върне продукта в неговата цялост и в състояние, в което е била стоката при получаването й, заедно с издадената от ФЛОР ДЕКОР фактура и/или касова бележка, издадена от продавача или куриера, доставил стоката, на по-горе посочения адрес.

(2) При връщане на продукта потребителят следва да укаже на пощенския оператор или куриерското дружество, че желае услугата „Преглед на стоката“, тъй като нашият отдел проверява за състоянието на стоката преди приемането ѝ обратно и възстановяване на суми на потребителя.

(3) Връщането на стоката е за сметка на потребителя. Ако потребителят не е заплатил доставката за връщане, ФЛОР ДЕКОР удържа разходите за доставка от цената, подлежаща на възстановяване и връща на потребителя разликата.

(4) Върнати пратки при заявен от потребителя “наложен платеж” няма да бъдат приемани до повторното им изпращане без “наложен платеж”. ФЛОР ДЕКОР се нуждае от технологично време, за да провери съдържанието и състоянието на върнатата пратка.

(5) Връщане на физическа стока в търговските обекти на Флор Декор се извършва в срок до 14 /четиринадесет/ дни след извършен монтаж, но не по-късно от 30 дни след доставка. Върнатата стока следва да бъде в добър търговски вид и ненарушена цялост на опаковката.

 

Възстановяване на заплатена сума

Чл. 34 (1) При упражнено право на отказ и наличието на предпоставки за уважаването му, ФЛОР ДЕКОР се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който потребителят се е отказал, в срок до 14 дни от уведомяването за отказа, а когато стоката се връща от потребителя или куриер - в срок до датата, на която последният е върнал съответния продукт или от датата на предоставяне на безспорно доказателство за връщането на продукта от страна на потребителя, който от двата момента настъпи по-рано. При упражнено право на отказ от услуги, срокът за връщане на заплатените от потребителя суми е 14 /четиринадесет/ дни от датата на уведомяване на ФЛОР ДЕКОР за отказа. Възстановяването на суми се извършва след удържане на суми по реда на чл. 35, ако това е приложимо. Възстановяването на суми при отказ от поръчки, платени чрез ваучер става по реда на чл. 31а от настоящите условия.

(2) Сумата, подлежаща на възстановяване по ал. 1 включва заплатената от потребителя цена за стоката или услугата без цената за куриерски услуги за връщане на стоката, както и за началната доставка, ако е била реализирана до адрес на потребителя.

(3) Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за потребителя, освен ако банката или платежната институция, която го обслужва не изисква някакви такси:

 •  Плащанията, направени с банков превод, дебитна или кредитна карта – по банкова сметка, предоставена от потребителя или чрез възстановяване на сумата по сметката, от която е било извършено плащането.
 • Плащанията, направени чрез наложен платеж или по друг начин – по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя или чрез наложен платеж - по избор на потребителя;
 • Плащанията по потребителски кредити – след прекратяване на договора за потребителски кредит и преизчисляване на вноските по кредитите – най-често по банковата сметка, от която са постъпили сумите за вноските по кредита или по друг начин, определен от банката, отпуснала кредита.

Плащания по поръчки от потребители се възстановяват със същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и без да се налагат  разходи за потребителя. Възстановяване на суми при върнати поръчки, платени с ваучер, се осъществява по реда на чл. 31а.

 

Удържане на суми

Чл. 35 ФЛОР ДЕКОР има право да удържи от стойността по чл. 34, ал. 1 преди възстановяването ѝ съответно:

(1) сума за намалената стойност на продукта, в това число на неговата опаковка, ако след връщането се установи похабяване и или увреждане на продукта или опаковката, които не се дължат на обикновеното му изпробване;

(2) сума за изпълнената до момента на отказа част от услуга, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага; ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо изрично съгласие за начало на услугата и само ако ФЛОР ДЕКОР му предостави възможност за отказ;

(3) пропорционалната сума на това, което действително е било предоставено на потребителя до момента, в който той е уведомил ФЛОР ДЕКОР за отказа, ако потребителят е заявил, че желае изпълнението на услугата да започне веднага; ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо изрично съгласие за начало на услугата и само ако ФЛОР ДЕКОР му предостави възможност за отказ;

(4) разходите за връщане на стоката обратно до ФЛОР ДЕКОР;

(5) разходите за първоначалното изпращане на стоката, когато изпращането по желание на потребителя е извършено до адре, а не до офис на куриерското дружество; ако клиентът е професионалист, същият винаги дължи и заплащане на първоначалното изпращане на продукта, в случай че ФЛОР ДЕКОР му предостави възможност за отказ ;

 

Чл. 36 В случаите, при които изпълнението на услуга е започнало в 14-дневен срок от поръчката с предварителното съгласие на потребителя и при получен от последния превод (капаро) и последващо упражено от него право на отказ, ФЛОР ДЕКОР има право да удържи от депозита сума, еквивалентна на изпълненото до момента на отказа. При липса на капаро, ФЛОР ДЕКОР запазва възможността да претендира от потребителя заплащане на сумата. Ако клиентът е търговец или професионалист настоящата клауза се прилага, без да е необходимо предварително съгласие и само ако ФЛОР ДЕКОР му предостави възможност за отказ;

 

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 37 Извлечение от уредбата на правото на отказ можете да откриете ТУК

 

Други случаи на отказ (анулиране)

Чл. 38 (1) Всяка от страните има право да откаже да изпълни (да анулира) направената поръчка или задълженията си по нея, за което следва да уведоми другата страна по подходящ начин.

(2) Ако анулирането на поръчка е преди потвърждението за възможността за изпълнение по смисъла на чл. 14, ал. 2, ФЛОР ДЕКОР/потребителят не носи отговорност и не дължи обезщетения и неустойки на другата страна.

(3) ФЛОР ДЕКОР може едностранно да анулира поръчка, в случай че клиентът е заявил продукт или услуга от Сайта, като е отбелязал, че поръчката е предназначена за трето лице (например за подарък), чиито данни е посочил за целите на доставката. Анулирането в този случай може да се извърши, в случай че ФЛОР ДЕКОР има съмнение, че пратката е със заплашително, укорително, подигравателно или друго, противоречащо на добрите нрави и морал, предназначение.

 

Чл. 39 Анулирането на поръчка не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

(1) неприемане от страна на банката-издател на клиента на транзакцията при онлайн плащане;

(2) осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;

(3) неизпълнение или анулиране на поръчка от страна на продавача, преди за същата да е налице потвърждение по смисъла на чл. 14, ал. 2 от настоящите Общи условия;

Чл. 40. В случаите по чл. 39 поръчката се анулира автоматично.

 

 

X. ГАРАНЦИЯ. ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ

* Законовата гаранция в 24-месечен срок се отнася единствено за потребители, но не и за клиенти професионалисти, за които приложима е 12-месечна законова гаранция. Определени разпоредби от настоящия раздел се прилагат само за потребители, което изрично е посочено.

 

Несъответствие на стоката/услугата с договора. Законова гаранция

Внимание!  Разпоредбите от чл. 41 до чл. 53 са в сила от 05.04.22 г. и обвързват само клиенти на ФЛОР ДЕКОР след тази дата. Действалите до 05.04.22 г. разпоредби са достъпни   ТУК   и остават валидни за сключени до 05.04.22 г. договори, освен ако ФЛОР ДЕКОР не е спазило процедурата по чл. 8 от настоящите Общи условия.

 

Чл. 41  (1) Всички потребителски стоки и услуги, предлагани от ФЛОР ДЕКОР, разполагат със законова гаранция за съответствие с договора (поръчката). 

(2) ФЛОР ДЕКОР отговаря за всяко несъответствие на услугата с договора, съществувало при предоставянето й, което се е проявило до две години след изпълнението й, но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието. 

(3) При доставка на стока, ФЛОР ДЕКОР отговаря за всяко несъответствие на стоката, съществувало към деня на доставката, което се е проявило до две години след предаването на стоката на потребителя или негов представител или до една година след предаване на стоката, ако клиентът е търговец/професионалист. Когато несъответствието се появи до една година след доставката на стоките на потребителя, се счита, че то е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието. За несъответствия, проявили се след една година от доставката, потребителят следва да докаже, че причината за дефекта е  отговорност на ФЛОР ДЕКОР.

(4) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато ФЛОР ДЕКОР не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

(5) Определени продукти разполагат с допълнителна търговска гаранция при допълнително заплащане, допълваща законовата такава. 

(6)  Гаранциите, предлагани от ФЛОР ДЕКОР са в следните срокове:

 

Гаранция по закон на всички стоки, предлагани от ФЛОР ДЕКОР, както и на монтажа

2 години за потребители

1 година за търговци и професионалисти

Допълнителна търговска гаранция за врати и ламиниран паркет, предлагани от ФЛОР ДЕКОР

допълнителни 3 години, ако клиентът е потребител и ако е заплатил за допълнителна гаранция

Чл. 42  Услуга, предлагана от ФЛОР ДЕКОР съответства на договора, когато:

(1) отговаря на описанието, количеството и качеството, предвидени в обявата;

(2) отговаря на информацията, съдържаща се в рекламата или предоставена по друг начин преди сключване на договора (поръчката), и не противоречи на информацията, предоставена от ФЛОР ДЕКОР при предоставяне на услугата, в случай че тази информация може да окаже влияние върху решението на потребителя;

(3) притежава обичайните характеристики на услугите от същия вид;

(4) притежава специалните характеристики и  е годна за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил ФЛОР ДЕКОР най-късно в момента на сключване на договора (поръчката) и по отношение на която ФЛОР ДЕКОР се е съгласил;

(5) е предоставена заедно с всички принадлежности и указания, които потребителят може да очаква разумно да получи, когато е приложимо.

(6) отговаря на разумните очаквания на потребителите предвид естеството на услугата и всички публични изявления, направени от ФЛОР ДЕКОР или от други лица или направени от техни представители, съдържащи се например в рекламата, обявата или в етикета, освен ако ФЛОР ДЕКОР не е знае и не може разумно да очаква да знае за съответното публично изявление, както и към момента на поръчката публичното изявление е било коригирано по същия начин като този, по който е било направено, или по друг подобен начин, както и когато решението на потребителя за придобиване на услугата не е можело да бъде повлияно от публичното изявление;

 

Чл. 43  Стоки, предлагани от ФЛОР ДЕКОР, съответстват на договора, когато отговарят: 

(1) на индивидуалните изисквания за съответствие с договора: 

- съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и  притежават функционалност и други характеристики, предвидени в договора;

- годни са за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил ФЛОР ДЕКОР най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която онлайн магазинът се е съгласил;

- доставени са с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, когато е приложимо и когато се актуализират своевременно при условията на договора, ако актуализацията е необходима и уговорена; 

(2) на обективните изисквания за съответствие 

- годни са за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид разпоредбите на правото на Европейския съюз и на българското право, както и на съществуващите технически стандарти и правила за добри практики;

- притежават качествата на мострата или модела, която ФЛОР ДЕКОР е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо и когато такава мостра е предоставена;

- доставени са със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

- доставени са в количество и притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от ФЛОР ДЕКОР или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(3) на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, когато инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от  ФЛОР ДЕКОР или от лице, за чиито действия ФЛОР ДЕКОР отговаря, или инсталирането е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от ФЛОР ДЕКОР.

 

Неоснователни рекламации 

Чл. 44  (1) Като неоснователни ще бъдат отхвърлени рекламации, когато:  

 • не е налице отклонение от изискванията, посочени в чл. 42 и чл. 43 или отклонението/несъответствието не е съществено; 
 • потребителят е имал специални изисквания спрямо продукта или услугата, които не е посочил писмено на ФЛОР ДЕКОР преди поръчката и продуктът не съответства на тези очаквания на  потребителя;
 • несъответствието се дължи на естеството на услугата или на стоката и нормалното й изхабяване с времето, както и след изтичане на указания върху продукта срок на годност;
 • несъответствието е причинено от неправилни експлоатация/ инсталиране/съхранение/употреба на продукта въпреки надлежно предоставените от  ФЛОР ДЕКОР или производителя указания;
 • потребителят при сключването на договора (поръчката) е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието – например в момента на поръчката потребителят е информиран от нас, че стоката е с определени несъответствия (например стока от категория в сайта с преоценени стоки, стоки с дефект, разопаковани стоки, когато в сайта ясно е посочено, че стоката е намалена поради наличен дефект или конкретно обстоятелство);
 • несъответствието е видимо и явно и касае външния вид на стоката (например драскотини, откъсвания на опаковката или част от съдържанието на продукта) и е могло да бъде констатирано при обикновен преглед на стоката още при приемането й (доставката) и въпреки това  потребителят не е подписал протокол за щети пред куриера и или не е уведомил ФЛОР ДЕКОР в сроковете по чл. 26, ал. 1 от настоящите Общи условия; 
 • рекламацията е предявена след изтичане на сроковете по чл. 45;
 • за изработката на продукта са използвани материали на потребителя, които поради своето качество са довели до несъответствие на получения от материалите готов продукт;
 • потребителят не е предоставил документите по чл. 45, ал. 4 и или не е върнал продукта, съответно върнал го е без прилежащите към него аксесоари и или компоненти;
 • е извършен ремонт или е направен опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизирано от ФЛОР ДЕКОР лице или сервизен център;
 • е извършена модификация или промяна на техническите характеристики и това се е случило без знанието и съгласието на ФЛОР ДЕКОР и извън оторизиран от него сервиз и или в противоречие с настоящите Общи условия;
 • несъответствието се дължи на  причинени от потребителя и или трето лице действия, за което ФЛОР ДЕКОР не носи отговорност, както  в случаите, при които дефектът е причинен от други модули и устройства, използвани съвместно с гаранционния продукт;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, както и когато дефектът е причинен от обстоятелства, за които ФЛОР ДЕКОР не отговаря - неизправности в електрическата мрежа, токови удари, мълнии, неправилно заземяване, механични деформации,  природни бедствия, неспазване на посочените изисквания към електрическото захранване, щети, причинени от вода или влага;
 • рекламацията касае продукт, който не е закупен от ФЛОР ДЕКОР (например посочили сте, че продуктът е закупен от нас, но сте ни изпратили друг продукт);

(2) При неоснователна рекламация ФЛОР ДЕКОР информира писмено потребителя за решението си и се освобождава от отговорност да уважи рекламацията и да извърши привеждане на стоката в съответствие с договора. Ако потребителят е недоволен от решението на ФЛОР ДЕКОР той може да предяви претенцията си по съдебен ред. Това той може да направи и без да предявява рекламация пред ФЛОР ДЕКОР или да изчаква становище на търговеца. 

(3) Поправката / ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на ФЛОР ДЕКОР да приведе стоката в съответствие с договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на потребителя и се извършва в срок, уговорен между страните.

 

Подаване на рекламация

Чл. 45  (1) Когато стоки или услуги, предлагани от ФЛОР ДЕКОР не отговарят на изискванията, посочени в чл. 42 и чл. 43, потребителят има право да предяви рекламация като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие чрез ремонт или замяна, а услугата - чрез повторното й надлежно изпълнение, като рекламацията следва да бъде направена в срокове, както следва: 

 • За потребители - до 24 месеца от доставката на стоката или до 60 месеца от доставката й, ако стоката е ламиниран паркет или врата с допълнително заплатена търговска гаранция, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в т. 2 от настоящата разпоредба (72 часа). Рекламацията по настоящата точка следва да се предяви не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието. 
 • За всички клиенти при явни недостатъци (професионалисти и потребители) - до 72 часа от приемане на стоката, когато несъответствието е външно, видимо и явно и е могло да бъде констатирано при определен преглед по време или непосредствено след доставката;  
 • За клиенти професионалисти - до 12 месеца от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, освен ако несъответствието е явно, при което се прилагат сроковете, посочени в т. 2 от настоящата разпоредба;
 • За потребители, заявили услуга: до 24 месеца от доставката на услугата (оглед, монтаж, доставка), но не по-късно от 14 дни от установяване на несъответствието с договореното. ФЛОР ДЕКОР не предоставя гаранция за услуги, заявени и закупени от клиенти професионалисти, освен ако не е договорено друго между страните. 
 • Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между ФЛОР ДЕКОР и потребителя за решаване на спора.

 

(2)  При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, предпочитан начин за контакт. С рекламация, касаеща стока може да се иска ремонт или замяна, а с рекламация на услуги - привеждането й в съответствие с договора. 

(3) Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

(4) При подаване на рекламация  потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: i) касова бележка, фактура или друг документ, удостоверяващ плащането; ii) протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното - при наличие на такива; iii) други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(5) В случаите, при които рекламацията е предявена извън обект на ФЛОР ДЕКОР, потребителят следва да предостави стоката на продавача на адреса, посочен в настоящите Общи условия. При замяна на стоките ФЛОР ДЕКОР взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(6) Доставката, ако е използван куриер, е за сметка на ФЛОР ДЕКОР, в случай че рекламацията се приеме от ФЛОР ДЕКОР като основателна.

(7) Ако ФЛОР ДЕКОР е предоставило търговска гаранция на стоката и клиентът е заплатил за удължаване на законовата гаранция същата, и срокът на търговската гаранция е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция. Търговска гаранция се предлага от ФЛОР ДЕКОР само на потребители срещу допълнително заплащане. 

 

Ремонт, замяна и привеждане в съответствие

Чл. 46  (1) Привеждането на стоката или услугата в съответствие с договора за продажба от страна на ФЛОР ДЕКОР е безплатно за потребителя. Потребителят не дължи разходи за за материали и труд, свързани с ремонта или замяната на стоката и привеждане в съответствие на услугата, а също не понася значителни неудобства. Потребителят  обаче следва да предостави стоката на разположение на ФЛОР ДЕКОР на указания по-долу адрес. 

(2) Рекламацията се подава до ФЛОР ДЕКОР по един от следните начини по избор на потребителя:

 • чрез обаждане на телефоните за контакт със “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД;
 • на място в някой от обектите на ФЛОР ДЕКОР;
 • чрез имейл на електронния адрес на ФЛОР ДЕКОР в свободен текст;
 • чрез писмо с обратна разписка на адреса на ФЛОР ДЕКОР в свободен текст;
 • чрез попълване и изпращане до ФЛОР ДЕКОР на Стандартен формуляр за рекламация по образец, както следва:   .DOCX   .PDF 

 

ФЛОР ДЕКОР ДАВА ГАРАНЦИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА МЕБЕЛИ ОТ 1 ГОДИНА

За разлика от много други онлайн и традиционни магазини, ако не сте доволни от мебелта може да върнете продукта в рамките на 1 година и да получите заплатената сума за този продукт. Ваше задължение е само да си покриете разходите по връщането.

При връщане на продукт следните условия трябва да се спазат.

 • При връщане продуктът трябва да е в своята оригинална опаковка( за проверка на продукта моля срежете опаковъчната лента и отворете много внимателно опаковката).При връщане на продукт търговския вид на кашона трябва да е запазен. Няма да се приемат стоки със скъсани кашони и увредени опаковки.
 • Сглобени или сглобявани продукти в добро състояние, не могат да бъдат върнати.
 • Продукта не трябва да бъде повреден от клиента.
 • Продуктът трябва да е в търговски вид (етикети, опаковките и инструкциите не трябва да бъдат повредени).
 • Върнатия продукт трябва да има всички части и пакети, точно както е бил получен.
 • Парите могат да бъдат върнати чрез банков превод в сметката, посочена от клиента.

 

Вписване на рекламацията. Привеждане в съответствие

Чл. 47  (1) ФЛОР ДЕКОР при предявена рекламация вписва същата в Регистър на рекламациите, като предоставя на потребителя номер и дата на рекламацията, както и информация спрямо какъв продукт е рекламацията и  кой служител е приел същата.

(2) В срок до 30 дни от предявяване на рекламацията ФЛОР ДЕКОР се произнася дали същата е основателна или не.

(3) Потребителят следва да уведоми незабавно ФЛОР ДЕКОР, в случай че при предявена рекламация не му е предоставен документ, съдържащ данните по ал. 1. 

 

Чл. 48  (1) При основателни рекламации ФЛОР ДЕКОР привежда стоката или услугата в съответствие с договора за продажба в рамките на 30 дни от предявяване на рекламацията и от предоставянето на стоката на разположение на ФЛОР ДЕКОР, ако рекламацията е за стока.  

(2) Във всеки случай на удовлетворена рекламация ФЛОР ДЕКОР издава на потребителя екземпляр от акт за удовлетворена рекламация, от който да е видно извършеното по рекламацията действие.

 

Намаляване на цена или връщане на платена сума

Чл. 49  Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

(1) Ако рекламацията е за стока и в случай че ремонт или замяна се окажат невъзможни или неподходящи поради причини като невъзможност за ремонт предвид естеството на несъответствието, размера на разходите за ремонта, липсваща наличност на продукта или друга подобна причина;  

(2) Ако рекламацията е за услуга и привеждането й в съответствие е невъзможно или неподходящо предвид вида на несъответствието и разходите за отстраняването му;

(3) Ако  ФЛОР ДЕКОР откаже да приведе стоката или услугата безплатно за потребителя в съответствие в 30-дневен срок, като се приема, че е налице отказ, ако в 30-дневен срок не е привело стоката или услугата в съответствие; 

(4) Ако  въпреки предприетите от ФЛОР ДЕКОР действия за привеждане на стоката или услугата в съответствие, стоката или услугата повторно прояви несъответствие; 

(5) Несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

 

Чл. 50  (1) Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки или услуги и стойността, която биха имали те, ако нямаше липса на съответствие.

(2) Потребителят няма право на намаление, ако ФЛОР ДЕКОР надлежно и в срок е отстранил несъответствието. 

 

Чл. 51  (1) Ако потребителят избере да развали договора и са налице условията по чл. 51, той има право да му бъде възстановена заплатената за стоката или услугата сума.

(2) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от ФЛОР ДЕКОР. Потребителят няма право да развали договора, ако ФЛОР ДЕКОР надлежно и в срок е отстранил несъответствието. 

(3) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до ФЛОР ДЕКОР, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба, като в случай че се касае за стока потребителят следва в срок от 14 дни от уведомяването да върне стоката на ФЛОР ДЕКОР. Крайният срок се счита за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на ФЛОР ДЕКОР  преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на ФЛОР ДЕКОР.

(4) ФЛОР ДЕКОР възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на ФЛОР ДЕКОР. При възстановяването се използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Извлечение от Закона за защита на потребителите

Чл. 52 Извлечение от законите във връзка с правото на рекламация и законова гаранция вижте   ТУК. Практическо ръководство за предявяване на рекламация може да откриете   ТУК .

 

Чл. 53  (отм.)

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОРЪЧКА НА МЕБЕЛИ

 

Всички общи условия за гаранция, рекламация и връщане на закупени продукти от фирма ФЛОР ДЕКОР, в частност мебели се допълват следните условия:

 

Всички мебели, предлагани от фирма ФЛОР ДЕКОР имат гаранция. Ако сте забелязали фабричен дефект или щети при транспортиране, ФЛОР ДЕКОР ще разреши проблема чрез поръчване на нови части според гаранцията, подмяна на продукта с нов или възстановяване на сумата. Ако имате възможност – изпратете ни снимки на дефектите или щетите – по този начин по-бързо ще разрешим така създалата се ситуация.

 

Всяка мебел , продавана от ФЛОР ДЕКОР има своите характеристики, посочени в описанието му. За всички мебели продавани от ФЛОР ДЕКОР получавате гаранция от производителя, чиито условия може да намерите в описанията на продуктите и в гаранционната карта предоставена при доставката на продукта. Когато монтажът не се извършва от ФЛОР ДЕКОР е необходимо клиентът предварително да провери гаранционните условия на продукта.

 

ФЛОР ДЕКОР силно препоръчва да не изхвърля опаковката, докато мебелите не бъдат сглобени. В случай на гаранционно обслужване може да се изисква допълнителна информация, която е предоставена на опаковката на продукта.

 

Условия на валидност на гаранцията:

 • При сглобяване и монтаж, клиента трябва да следва предоставените инструкции
 • Продуктът трябва да бъде използван по предназначение в съответствие правилата на производителя
 • Гаранцията се отнася до дефекти в качеството на продукта, причинени по вина на производителя и по време на транспортирането на стоката

Купувачът губи гаранционните си права в следните случаи:

 • Купувача не следва правилата за сглобяване и експлоатация на мебелите
 • Продуктите са били повредени от купувача, включително, когато клиентът сам се опитва да разреши първоначалния проблем
 • Мебелите са пострадали при форсмажорни обстоятелства
 • Производствената гаранция не важи при естествено износени или амортизирали части на мебелите и тъканите

 

XI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 54 (1) Цялото съдържание, присъстващо в Сайта а именно -  логото, ведно с фигурите и текстът, съдържащи се в него, надписи и изображения, чертежи, схеми, графики, дизайн, база данни, описания, методи, процеси и други обекти на интелектуалната собственост и авторското право,  съдържанието на Общите условия, са собственост на  ФЛОР ДЕКОР или на трети лица, от които  ФЛОР ДЕКОР е получило съгласие за възпроизвеждане и или има договор за използването на обекта на интелектуалната собственост и или авторското право.

(2) ФЛОР ДЕКОР са търговско наименование, марка и домейн, използвани от  ФЛОР ДЕКОР.

 

Чл. 55 ФЛОР ДЕКОР запазва всичките си права върху интелектуалната собственост, свързана по какъвто и да е  начин със Сайта.

 

Чл. 56 Определени продукти, изложени в Сайта, са със собствен, специфичен и единствен по рода си дизайн, притежание на ФЛОР ДЕКОР , който представлява обект на авторско право и интелектуална собственост.

 

Чл. 57 Посетителите в Сайта могат да използват съдържанието единствено за целите на покупко-продажбата. Използването на съдържанието за други цели, различни от изложените в Общите условия се счита за нарушаване на настоящите Общи условия  на Сайта, както и за нарушаване на интелектуалната собственост, притежание на  ФЛОР ДЕКОР.

 

Чл. 58 Всеки продукт и всяка услуга, изложени и предлагани в Сайта, отговарят на европейските и националните изисквания, касаещи конкретния продукт/конкретната услуга.

 

Чл. 59 (1) Посетителите в Сайта могат да копират, споделят, прехвърлят и/или използват съдържанието само за лични нетърговски цели и единствено в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ и е получено изрично писмено съгласие от страна на  ФЛОР ДЕКОР или третите лица, носители на авторски и други права върху интелектуална собственост, които са дали своето съгласие за използване на техни произведения и други обекти на интелектуалната собственост.

(2) ФЛОР ДЕКОР дава право на собственици на други сайтове и други лица да публикуват връзки към онлайн магазина, само когато препратката е ясна и недвусмислена.

(3) Забранява се копирането на текстове от Сайта. поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на ФЛОР ДЕКОР или без да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин /посочете домейна на нашия Сайт/“, като задължително линка следва да отвежда към онлайн магазина ФЛОР ДЕКОР .

 

 

XII. РЕКЛАМА

Чл. 60 (1) В момента, в който потребител физическо лице създаде регистрация на профил (акаунт) в Сайта и или извърши поръчка, има възможността да изрази съгласието си за получаване на рекламни съобщения. Той може да заяви това желание и като попълни формата за абонамент, достъпна на Сайта.

(2) Съгласие за получаване на такива съобщения може да направи и всяко лице чрез попълване на формата за абонамент на Сайта, изпращане на съобщение/писмо на посочените в интернет страницата адреси или посредством отбелязване на специално обозначено съгласие за получаване на реклама.

(3) За предоставяне на рекламни съобщения спрямо регистрирали профил в Сайта юридически лица и или спрямо клиенти юридически лица, поръчали стоки или услуги от Сайта, ФЛОР ДЕКОР няма задължение да изисква съгласие за изпращане на рекламни съобщения.

 

Чл. 61 (1) Отказ от получаване на рекламни съобщения потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, като промени настройките в акаунта си или като се свърже с ФЛОР ДЕКОР по какъвто и да е друг начин от посочените в настоящите Общи условия и в Сайта.

(2) Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 

 

XIII. ПУБЛИКУВАНЕ НА КОМЕНТАР. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Чл. 62 Писането на коментари, въпроси и отговори, когато е приложимо, може да се прави от посетители в раздел коментари. Написаните изявления могат да бъдат както положителни, така и отрицателни и трябва да бъдат действителни и да се отнасят за характеристиките и начина на употреба на дадена стока или услуга.

 

Чл. 63 Всеки посетител в момента на публикуването на коментар, въпрос,отговор в посочените раздели, се задължава да  спазва следните правила:

(1) да се позовава само на характеристики и/или начина на употреба на определен продукт или услуга, избягвайки информация, свързана с аспекти, които могат да се променят (напр. цена или промоционални оферти);

(2) да използва само български език и да пише на кирилица; позволени са думите или изразите, които въпреки че не са български, са широко използвани от всички медии в съответната област (пример: mouse, notebook, plug and play);

(3) да използва подходящ изказ, несъдържащ обидни изрази или такива, които могат да засегнат права на трето лице;

(4) да се увери, че въведената от него информация е реалистична, коректна, не е подвеждаща и е в съответствие с действащите закони, спазвайки в това число правата на други лица – напр. авторски права, права на интелектуална собственост, лицензионни права или други права на собственост, рекламни права или право на поверителност.

(5) да използва тази услуга само за комуникиране или получаване на допълнителни детайли относно определена стока или услуга от Сайта, без да прави препратки към други фирми, които насърчават продажбата и купуването на стоки/или услуги;

(6) да не предоставя или изисква, по никакъв начин или форма лични данни (данни за връзка, адрес на доставка или местожителство, телефонни номера, имейл адреси, собствени и/или фамилни имена, т.н.) или друга информация, която може да доведе до разкриването на тези лични данни;

(7) да не публикува информация и/или детайли относно URL-те (линкове/връзки) от други сайтове, които развиват същата или сходна търговска дейност като ФЛОР ДЕКОР .

(8) да не вписва коментари, въпроси, отговори, които съдържат материали с рекламен характер;

 

Чл. 64 Когато определено лице съобщи, че някой коментар, въпрос или отговор има неадекватно съдържание или такова в противоречие с настоящите Общи условия, това съдържание е внимателно разглеждано от ФЛОР ДЕКОР , за да може последното да определи дали нарушава условията за ползване на Сайта. Публикуваните текстове, снимки или видеоклипове сe премахват от Сайта, само след проверка от страна на ФЛОР ДЕКОР .

 

Чл. 65 В случай че ФЛОР ДЕКОР констатира многократно нарушение на настоящите условия за ползване, то същото си запазва правото да ограничи възможността на конкретния субект да публикува коментари, въпроси и отговори, без да е длъжен да се обосновава за това.

 

 

XIV. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 66 (1) ФЛОР ДЕКОР и клиентът носят отговорност за всяко действие или бездействие, което е причинило на някоя от страните вреди, в това число пропуснати ползи, съгласно настоящите Общи условия и българското законодателство.

(2) ФЛОР ДЕКОР / Клиентът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на страната..

 

 XV.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 67 (1) Съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) и българското законодателство ФЛОР ДЕКОР и по-конкретно “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД е администратор на личните данни.

(2) “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД приема Политика за сигурност на личните данни и Политика за бисквитките, които всеки посетител, чиито лични данни обработва ФЛОР ДЕКОР или спрямо когото се прилагат бисквитки, следва да приеме, след като се запознае.

 

Чл. 68 Личните данни на посетителя могат да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

 

 

XVI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 69 (1) Спорове, възникнали между ФЛОР ДЕКОР и потребители и клиенти юридически лица, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

(2) Страните могат да разрешат възникнали помежду им спорове и извънсъдебно чрез алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци, което представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги, Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между  ФЛОР ДЕКОР и потребителите физически лица е Общата Помирителна комисия в конкретната територия. Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

Чл. 70  Потребителите физически лица могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на http://ec.europa.eu/odr която представлява единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите спорове помежду си.

 

 

XVII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл. 71 ФЛОР ДЕКОР и всички клиенти (физически и юридически лица), както и посетителите на Сайта, се съгласяват, че за контакт между страните се приемат:

(1) За продавача: “ФЛОР ДЕКОР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЕИК 202530661, със седалище и адрес на управление:  гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 156;
- чрез телефон: 0700 14 350;
- чрез имейл: info@floor-decor.bg
- чрез писмо до адрес: гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе 156
- чрез формата за контакт в Сайта;

(2) За клиента или посетителя в Сайта:
- 
чрез телефона, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
- чрез имейл, посочен от него в поръчката/кореспонденцията;
- чрез писмо до адреса, посочен от него в поръчката/кореспонденцията като адрес за доставка;

 

Чл. 72 Уведомленията и съобщенията, които страните обменят помежду си  чрез електронна поща (имейл) се считат за такива в писмена форма и страните придават на същите действие на писмен документ, без да е необходимо да са подписани с електронен подпис.

 

 

XVIII. ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Чл. 73 Органите, регулиращи дейността на ФЛОР ДЕКОР са Комисия за защита на потребителя /КЗП/, Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), Комисия за защита на конкуренцията и Национална агенция за приходите със следните координати:

 

Комисия за защита на потребителите
- уебсайт: www.kzp.bg;
- тел.за контакт  0700 111 22
- ел. адрес:  info@kzp.bg
- адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6
Обажданията към телефон 0700 111 22 се таксуват на цената на един градски разговор, съгласно тарифния план на подателя

 

Комисия за защита на личните данни
- уебсайт: www.cpdp.bg
- тел. за контакт 02/91-53-518
- ел. адрес: kzld@cpdp.bg
- адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

Национална агенция за приходите
ТД на НАП София
- уебсайт: www.nap.bg;
- тел. за контакт: 02/ 9859 3821; 02/ 9179124
-ел. адрес: nap@nra.bg
-адрес: гр. София, бул “Цар Борис III” № 215 (офис “Витоша” или гр. София, , ул. “Аксаков” № 21 (Централно управление);

 

Комисия за защита на конкуренцията
- уебсайт: www.cpc.bg
- тел. за контакт:  02/9356 113
-ел. адрес: cpcadmin@cpc.bg
-адрес: гр. София,, бул. “Витоша” № 18

 

XIX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВАУЧЕРИТЕ ОТ КОНКУРСА ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
с тема: “Мечтаният дом през очите на нашите деца”

 

Ваучерът на победителя и финалистите ще бъде издаден на името на законния представител на детето на електронен носител и изпратен на законния представител на посочения от него електронен адрес в срок до 20.04.22 г. Ваучерът може да се използва за покупки от сайта www.floor-decor.bg, както и за покупки от търговските обекти на Флор Декор и може да се използва за покупки на стоки направени в срок до 1 год. /12 месеца от издаването/30 април 2023 г.  Флор Декор се задължава да приеме издадения ваучер като  част от заплащане на стоки , предлагани от него. Ваучерът не може да покрива услуги като монтаж, доставка или др.

Ваучерът може да се използва само от пълнолетното лице, на което е издаден (законният представител). Ваучерът може да се използва еднократно и спрямо стоки, които не са в промоционална кампания и при покупка на над 500лв. в търговската мрежа на Флор Декор.
Същите условия важат и за всички останали участници, на които ще бъде изпратен ваучер за отстъпка. Той не може да бъде комбиниран с други ваучери от конкурса или други издадени от Флор Декор.
Ваучерът не може да бъде преиздаден като парична стойност и не подлежи на отказ, връщане, осребряване или замяна.

При покупка на стоки от сайта www.floor-decor.bg купувачът ще следва да се съгласи с Общите условия за онлайн покупки. 

Неделя,Понеделник,Вторник,Сряда,Четвъртък,Петък,Събота
Януари,Февруари,Март,Април,Май,Юни,Юли,Август,Септември,Октомври,Ноември,Декември
Добавете в WishlistРазгледайте WishlistПремахнете от Wishlist
КОЛИЧКА

Вашата количка е празна

КЪМ ВСИЧКИ ПРОДУКТИ

БЕЛЕЖКИ КЪМ ПОРЪЧКАТА
Добавете код за отстъпка

Добавете код за отстъпка

Кодът за отстъпка ще бъде приложен на страницата за плащане.