ГАРАНЦИЯ, ВРЪЩАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

 

ГАРАНЦИЯ

Продуктите, предлагани в нашия онлайн магазин, разполагат със законова 24-месечна гаранция (за потребители) и 12-месечна гаранция (за търговци и други професионалисти), считано от деня на доставката на конкретния артикул, освен ако в обявата на продукта, индивидуален договор между страните или върху продукта не е указан друг гаранционен срок. Можем да предоставим допълнителна търговска гаранция за по-дълъг гаранционен срок, за което издаваме гаранционен сертификат. Така например, вратите и ламинираният паркет, предлагани от ФЛОР ДЕКОР, са с 5-годишна гаранция за потребители, която дава право на последните да предявяват рекламации за несъответствие в по-дълъг срок. Уверете се, че спазвате указанията за употреба, монтаж и поддръжка на продуктите, които сме Ви предоставили при тяхната доставка и които са налични в категория “Употреба, поддръжка и монтаж” в Сайта или в самата обява на продукта. Условията на гаранцията може да откриете в Общите условия в сайта или в гаранционната карта, издадена от нас.

Гаранция по закон на всички стоки, предлагани от ФЛОР ДЕКОР, както и на монтажа, когато е изпълнен от нас

2 години за потребители

1 година за търговци и професионалисти

Допълнителна търговска гаранция за врати и ламиниран паркет, предлагани от ФЛОР ДЕКОР 3 години за потребители

 

 

РЕКЛАМАЦИИ

Гаранцията за потребители по закон (2 години) и тази за търговци (1 година), както и допълнителната търговска гаранция за потребители, относима за врати и ламиниран паркет (общо 5 години) покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба или от явни дефекти. Поради спецификата на някои продукти и според конкретния случай е възможно рекламацията Ви да не бъде уважена. Рекламации се предявяват на място в обектите на ФЛОР ДЕКОР в рамките на работното време, по телефон или имейл, писмо до адрес или чрез отразяване в ППП. Можете да използвате формуляра за рекламации, наличен в Сайта. При предявяване на рекламацията следва задължително да представите документи, удостоверяващи покупката – платежен документ (касов бон, платежно нареждане), както и протокол за повредата и гаранционната карта, ако е приложимо. При рекламация на стока имате право да поискате ремонт на стоката или замяната й с нова, като ако рекламацията е основателна, ще извършим ремонт или замяна, което от двете действия е икономически оправдано и възможно, в срок от 30 дни от вписване на рекламацията. За целта е необходимо да върнете рекламационния продукт на посочения по-долу адрес, освен ако не е монтиран. Ако в този срок не поправим или заменим продукта, имате право да искате връщане на цената след връщане на продукта или намаляване на платената от Вас сума. Срокът на гаранцията  се удължава съответно с периода, в който стоката е била при нас на ремонт. Ако не ни изпратите продукта – предмет на рекламация, ще анулираме рекламацията. Моля не демонтирайте монтирани стоки без изрично указание от ФЛОР ДЕКОР. Рекламации за явни недостатъци на монтажа се предявяват веднага на място, но не по-късно от 24 часа от приемане на стоката и се отбелязват в протокол. В противен случай се счита, че сте приели монтажа без възражения. Рекламации за скрити недостатъци на услугата се предявяват в 24-месечен срок от изпълнението й, но не по-късно от 14 от констатирането. При основателна рекламация имате право на безплатен монтаж в съответствие с договора, който следва да се извърши в допълнителен срок, не по-кратък от 7 работни дни или заплащане на разходите, необходими за поправката (ако рекламацията е частично неоснователна), но не повече от заплатеното за монтажната услуга, или съответно намаление на цената за монтажа.

За повече информация за правото Ви на рекламация, моля запознайте се с раздел X от Общите ни условия в сайта, както и с чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Вижте и: КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ЗАКОНОВАТА 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

 

 

ПОКРИТИЕ НА ГАРАНЦИЯТА

Неоснователни са рекламации които са вследствие на умишлено или неумишлено увреждане на продукта или външни въздействия (например: повреди, причинени в резултат на отстраняване на замърсявания, самозалепващи ленти и други материали, вреди от предмети като пукнатини, отчупване/олющване или драскотини, повреди и вдлъбнатини, причинени от предмети с остър връх или остри ръбове, повреди и влошаване, петна и обезцветяване, разлики в цвета, гланца и структурата, причинени от вода или влага, при минерални повърхности, поради липса на подходяща пароизолация, щети от течащи водопроводи, спукани водопроводи, наводнения, бури, химикали, огън, въглени и пожари или други форсмажорни обстоятелства, задържане на вода или влага,, хидростатично налягане или други условия, които водят до образуване на вода/влага, последствия от мебели, прахосмукачки или почистващо оборудване, от домашни любимци, играчки или други предмети, щети от продължително излагане на вода или други течности поради изтичане от тръби, изтичане от домакински уреди или наводнение, щети от обезцветители, бои за коса или други оцветяващи вещества), неправилна употреба (например: значителни механични ефекти/натоварвания, които не могат да се считат за нормална и обичайна употреба), неправилна поддръжка (например: използване на агресивни препарати, абразивни средства или такива, които не са предназначени за продукта и са различни от препоръчаните в препоръките за почистване и поддръжка, прекалено влажно, мокро, неадекватно или неправилно почистване или поддръжка, използване на машини за шлифоване и полиране, абразивни четки, почистващи машини под високо налягане или други подобни продукти) или износвания и изхабяване в резултат на обичайна употреба (например: драскотини, пробивания, изтривания, незначителни следи от износване като микро драскотини), както и употреба не по предназначение или неправилна експлоатация (например: щети, причинени от суха среда и/или топлина заради монтирането им на места, изискващи специални условия). Рекламации за дефекти, настъпили в резултат на неспазване на указанията за монтаж (при монтиране, което не е извършено от ФЛОР ДЕКОР), като например: неподходящи или лошо/неправилно подготвени основи, неправилен или неподходящ монтаж, използване на неподходящи лепила или инструменти, които се различават от нашите препоръки или произтичат от мерки за преобразуване и др.), както и оплаквания за дефекти, които самостоятелно сте опитали да отстраните, респ. извършени от вас промени по продукта, ще се считат от нас за неоснователни. Неоснователни са и оплаквания, описани в Общите ни условия, достъпни на сайта. Ако рекламацията Ви е неоснователна, ще Ви информираме за това в 30-дневен срок от предявяването ѝ. Молим Ви да почистите продукта, преди да го оставите при нас, както и да НЕ изпращате дефектирали продукти с куриер при наложен платеж за наша сметка. Продукти, изпратени в лошо състояние или с условие за плащане, подлежат на отказ от приемане и връщане до надлежното им изпращане.

 

 

ПРЕГЛЕД ЗА ДЕФЕКТИ ПРИ ДОСТАВКА

При извършване на доставка на стока, поръчана от ФЛОР ДЕКОР, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата. Прегледайте преди да е стартирал монтаж на поръчаните стоки.

При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, скъсвания, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на превозвача, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 24 часа от доставката, да уведоми ФЛОР ДЕКОР за констатираното. Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 24 часа да поиска от ФЛОР ДЕКОР доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока. Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от Общите условия или чрез формата за контакт в уебсайта www.floor-decor.bg .

При постъпило уведомяване по предходните алинеи ФЛОР ДЕКОР ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 30 /тридесет/ дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което  ФЛОР ДЕКОР ще информира клиента своевременно.

 

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ОТКАЗ:   .DOCX   .PDF

СТАНДАРТЕН ФОРМУЛЯР ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВО НА РЕКЛАМАЦИЯ:   .DOCX   .PDF

 

 

ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

Ако сте потребител имате право да се откажете от поръчката, без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За целта следва в този срок да ни информирате чрез формуляра или по някой от другите начини, посочени в раздел IX от Общите условия. При отказ на поръчка не се изисква продуктът да има някакъв проблем, но Вие следва да ни върнете продукта за Ваша сметка в 14-дневен срок от уведомлението, че се отказвате от поръчката, заедно с документ, удостоверяващ плащането (платежно нареждане, фискален бон). Разходите за куриер се очаква да не надвишат приблизително 150 лв. в зависимост от обема на стоката. Нямате право на отказ от поръчка на стоки, които вече са били монтирани и отделянето им би довело до нарушаване на цялостта им. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Ако се откажете от поръчката си, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас с изключение на разходите за доставка, в случай че сте избрали по-скъпа от всички възможни предлагани от нас опции, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от поръчката. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен посочените. В случай че искането Ви е неоснователно, ще Ви информираме надлежно за това. Възстановяване на суми по върнати поръчки, платени чрез ваучер става по реда на чл. 31а от Общите условия. За повече информация, запознайте се с раздел IX от нашите Общи условия. Вижте и: КАК ДА СЕ ОТКАЖА ОТ ПОРЪЧКАТА СИ. Правото на отказ не се прилага за клиенти, които не са потребители.

Имаме право да отхвърлим искането Ви да се откажете от поръчка на продукт, който след разпечатването му не подлежи на връщане поради хигиенни причини или с оглед защита на здравето, както и в случаите, посочени в раздел IX от Общите ни условия.