Общи условия

 
I. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ
1. Тези Общи условия се прилагат при продажба на стоки и предлагането на услуги в търговската мрежа на магазини с търговска марка „ФЛОР ДЕКОР”.
2. Търговската мрежа на ФЛОР ДЕКОР БИЛДИНГ ЕООД обхваща следните обекти с търговска марка „ФЛОР ДЕКОР“
а/ Магазин, гр.Пловдив, бул.Найчо Цанов No 3
б/ Магазин, гр.Пловдив, бул.Пещерско шосе No 133
в/ Магазин, гр.Пловдив, бул.Пещерско шосе No 156
г/ Магазин, гр.Пловдив, РУМ Тракия в м-н за мебели “ИДЕА”
е/ Магазин, гр.Пловдив, ул.Съединение No 19 – ТЦ “Аримаг”
д/ Магазин гр.Пазарджик, бул. Цар Освободител No 97
3. Продавач съгласно настоящиет общи условия се счита дружеството ФЛОР ДЕКОР БИЛДИНГ ЕООД.
4. Определянето на Продавач за всяка конкретна продажба или услуга се счита представител (служител) на Продавача, на трудов или граждански договор в някой от търговските обекти посочен в т. 2 от настоящите Общи условия, от който Купувачът е закупил стоката.
5. Купувач съгласно настоящите Общи условия е всяко физическо и юридическо лице, което е направило заявка с внесено капаро по същата стока или е закупило стока от търговската мрежа на магазини с марката „ФЛОР ДЕКОР”.
II. ПРЕДМЕТ
1. Продавачът се задължава да прехвърли на Купувача собствеността на стоки, определени по вид и количество, съобразно направената и потвърдената платена заявка с прилежащ документ – фактура или стокова разписка.
2. Предлаганите услуги съпътстващи продажбата на стоки се договарят допълнително между Продавача и Купувача, описани в съответните графици за монтаж и доставка.
3. Всички безплатни услуги предлагани от “ФЛОР ДЕКОР” са валидни за квадратура над 20 м2 и над 2 бр. врати.
4. Конкретните характеристики за продажба на стоки, отнасящи се за вида и количество на стоката, цена, имена на Купувач, са посочени във фактурата/стоковата разписка/ заявката на клиента – Купувача.
5. При поръчка на врати, купувача подписва Договор – заявка за врати, с което удостоверява съгласието си с описаните размери и вид на съответните врати.
III. ЦЕНА. ПЛАЩАНЕ НА ЦЕНАТА
1. За продадената стока Купувачът дължи обявената в магазина цена на стоката.
2. Плащането се извършва по банкова сметка на Продавача или в брой на касата в магазина.
3. Плащането се извършва напълно или частично на вноски (аванс и изплащане).
4. Авансът не може да бъде в размер по-малък от 50% от договорената оферта.
5. Изплащането се извършва до 24 часа преди пристъпването към доставката и монтаж.
6. Продавачът се задължава да върне капарото в пълен размер, в случай, че стоката не пристигне в предварително уговорен срок, описан предварително в офертата.
7. Капарото се счита за гарант при сделката и в случай на отказ от сделката от страна на Купувача след 48 часа, същото не се възстановява на Купувача, като се счита за неустойка по този договор.
8. Внесена сума като капаро и непотърсена в срок от 30 дни след внасянето му и липса на комуникация и връзка с Купувача, капарото се считат като неустойка по договора.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПРОДАВАЧА
1. Продавачът има право:
а./ На съдействие от Купувача при предаване на стоката;
б./ В случай на непреодолими обстоятелства, независещи от Продавача (забавяне на доставка от производител) да се отклони в срок посочен от производителя от определения срок за доставка.
2. Продавачът е длъжен:
а./ Да предаде стоката и услугите в уговорения срок и в състояние съобразно договореното, с изключение на чл. IV, 1б.
б./ Да информира Купувача при промяна на датата на доставка от страна на доставчика;
в./ Да предостави на Купувача необходимите документи, свързани с доставката на стока;
Договор-заявка за врати, Фактура/Стокова разписка и приемно-предавателен протокол.
г./ Да предаде на Купувача стоката, отговаряща на изискванията за качество спрямо нормативните документи;
д./ Да информира Купувача за точна дата на доставка и дата на монтаж след направените съответни графици за това;
е./ Да разгледа и прецени рекламациите в срок, установен от българското законодателство, уведомявайки писмено Купувача за решението си.
ж./ Да извърши всички услуги, заплатени от Купувача, съгласно предварително съгласуван изготвен график за това. При пропадане на монтаж по вина на Продавача, същия дължи неустойка на Купувача в размер на 50 лв. еднократно
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА КУПУВАЧА
1. Купувачът има право:
а./ Да получи стоката и услугите в уговорения срок за доставка и монтаж, съобразно направените графици за това;
б./ Да откаже да приеме стоката или част от нея ако не е заявена от него или ако не съответства на договореното.
в./ В срок от 48 часа да се откаже от направената заявка без да дължи неустойки, като в този случай заплатеният аванс ще бъде върнат.
г./ Да върне остатъчни количества ламиниран паркет и консумативи след извършен монтаж, като връщането на ламиниран паркет става само на цял кашон до 14 дни след доставка на токата, като транспорта за това е за сметка на Купувача. Върнатата стока трябва да е без нарушена цялост на опаковката и в добър търговски вид.
д./ При забавяне предаването на стоката от страна на Продавача с повече от 7 календарни дни от договорената дата, Купувачът има право на неустойка в размер 0.1% за всеки просрочен ден, но не повече от 6% от стойността й.
2. Купувачът е длъжен:
а./ При заявка за доставка на стока, Купувачът заплаща на Продавача аванс в размер на минимум 50% (петдесет процента) от цената на стоката и услугата в момента на одобрявяне на офертата. Останалата част от цената на стоката се заплаща по банков път или на касата на магазина минимум 24 часа преди пристъпване към доставка.
б./ Да посочи адрес за доставка както и да приеме лично стоката, като даде необходимото съдействие на Продавача за предаване на стоката. В случай, че Купувачът не може лично да приеме стоката, същият е длъжен да уведоми за това Продавача и да посочи трето
лице, което да приеме стоката;
в./ Да приеме и провери лично или чрез трето лице количеството и качеството на стоката, като удостовери това с подписа си върху приемо-предавателен протокол или стокова разписка. Да провери пред служител на фирмата стъклените части и елементи при
получаване на стоката.
3. Отговорност на Купувача:
а./ Купувачът изрично се съгласява, че при неизпълнение на общите условия, както и при неизпълнение на задълженията му поради причина, за която той отговаря, дължимата от него неустойка ще бъде едностранно прихваната от заплатения аванс. В този случай заплатената авансова вноска от Купувача няма да се счита, като авансова плащане, тъй като същата има обезщетителен характер след извършеното прихващане.
б./ Купувачът декларира, че при уговорена доставка на стока и същата доставка не може да се осъществи поради причина, дължаща се на недаване на необходимото съдействие от страна на Купувача /напр. неосигуряване на лице за приемане на стоката/ ще се счита за неизпълнение на задълженията. В тези случаи, Купувачът заплаща стойността на всяка последвала доставка.
в./ Купувачът декларира, че ще осигури качването на стоката от доставката на адреса до жилището, като това не е предмет на задължение на Продавача.
г./ Купувачът има право да получи услуга за качването на стоката от доставката на адреса до жилището срещу заплащане на уговорена цена в момента на продажбата.
д./ Собствеността и риска по отношение на стоката преминават от Продавача към Купувача с подписването на приемно – предавателен протокол и предаване на стоката на Купувача или от упълномощено от Купувача лице.
e./ След пристигане на стоката от доставчик в склада на Продавача и информирането на Купувача за това, то Купувача е длъжен в 7 /седем/ дневен срок да приеме закупената от него стока. След изтичането на този срок, Продавача не носи отговорност за стоката. Купувача дължи на Продавача такса за складови разходи за съхранение в размер на 0.5% от стойността на стоката но не повече от 10% от цялата стойност.
ж./ В случай на непотърсена стока от страна на Купувача в срок до 1 месеца, Продавача има право да задържи капарото като неустойка по сделката.
з./ Безплатните услуги се предоставят само в рамките на указаните срокове на съответните промоции.
и./ Да информира Продавача при желание за промяна датата за монтаж, поне 5(пет) дни преди предстояща датата за монтаж. В противен случай, Клиента-възложител дължи неустойка в размер на 50 лв. еднократно.
VI. ТРАНСПОРТ – ДОСТАВКА НА СТОКИ
а./ В случай, че между страните бъде уговорен транспорт за сметка на Продавача или Купувача, то доставката се извършва само ако Купувачът заплати останалата част от стойността на стоката в срок не по-късно от 24 часа преди резервираната дата за доставка.
б./ Купувачът не заплаща транспорт за доставка при покупка на стоки, съгласно условия за покупка на минимално количество,  и адресът за доставка се намира на територията на гр. Пловдив и гр. Пазарджик. В този случай датата на доставка се определя от Продавача след предварително изготвен график за доставка.
в./ Купувачът заплаща транспорт при покупка на стоки ако адресът за доставка се намира извън територията на гр. Пловдив и гр.Пазарджик. В този случай за извършената доставка Купувачът заплаща сума в размер, уговорен в момента на продажбата.
г./ В случай, че Купувачът не заплати сумата в срока по т.1.а, задължението на Продавача за доставка на стоката автоматично отпада.
д./ Купувачът може еднократно да иска промяна на датата за доставка на стока, която е определена съгласно т.1.б по-горе. В случай, че Купувачът отново промени датата за доставка, то стоката ще бъде доставена за сметка на Купувача.
е./ Уговореният транспорт за сметка на Купувача следва да се посочи в издадената сметка, фактура и други документи под следното наименование: „Транспорт”.
ж./ В случай, че между страните не бъде уговорен транспорт, при което Купувачът организира превоза на стоката със собствен транспорт и за собствена сметка, то това се извършва само след като същия заплати оставащата сума от стойността на стоката.
з./ Графици за доставки, отнасящи се за следваща седмица се изготвят всеки предходен петък от съответния ръководител.
VII. МОНТАЖ
а./ Монтаж се извършва в помещение, посочено от Купувача, отговарящо на следните изисквания: завършени строително-ремонтни работи, подготвена подова основа за монтаж, подготвени отвори за врати по предварително зададени размери, липса на
влажност в основата, стените и помещението.
б./ Купувачът гарантира, че в помещенията за монтаж няма ВиК, ел. или други инсталации, които биха се повредили при монтаж. Ако има информация за това, Купувачът се задължава да я предостави на служителя на Продавача. „ФЛОР ДЕКОР” не носи отговорност за щети, нанесени от скрити обстоятелства по време на монтажа.
в./ При извършване на монтаж от служители на „ФЛОР ДЕКОР”, Продавачът не носи отговорност за безупречния вид, ако липсват условия за това /неравен под, криви стени, липса на прав ъгъл, разлика в нива, влажна основа и наличие на външна влага и пр./,
констатирани в приемо-предавателен протокол/. Купувача се задължава да осигури източник на ел.енергия в помещенията за монтаж.
г./ Преди извършване на монтаж на врати от служители на „ФЛОР ДЕКОР”, необходимите отвори трябва да отговарят на предварително зададените размери от служителите в магазинната мрежа в момента на продажбата, описани в Договор-заявка на врати. В случай, че отворите не са предварително подготвени и не отговарят на предварително зададените от служителите на „ФЛОР ДЕКОР” в магазинната мрежа, Продавачът не носи отговорност за нанесените щети в момента на монтажа, вследствие от оформянето на необходимите отвори.
д./ При желание на Купувача за демонтаж на съществуващи врати от Продавача, демонтажът се заплаща допълнително в момента на продажбата. Продавачът не носи отговорност за нанесени материални щети, възникнали при демонтажа от скрити обстоятелства, които не могат да бъдат установени при първоначалния оглед.
е./ Монтажът може да се осъществи само след предварително доставен паркет на адреса поне 48 часа преди датата на монтажа.
ж./ Монтажът се счита за приет след подписването на приемо-предавателен протокол от Купувача и служител на „ФЛОР ДЕКОР”. При невъзможност на клиента да приеме монтажа с приемо-предавателен протокол, то Купувачът се задължава да осигури упълномощено лице за това.  Ако Купувача не осигури опълномощено лице, което да приеме обекта, то монтажа се счита автоматично за приет.
з./ Предварително незаявени услуги от клиента не се извършват без знанието на Продавача.
и./ Графици за монтаж се попълват от служителите в магазините по предварително заявена дата от Купувача съобразено с текущите свободни дати в графика.
й./ При неосъществяване на монтажа по причини на Купувача и монтажа е за сметка на Продавача “Флор Декор”, то правото на безплатен монтаж отпада и следва да се заплати последващ такъв по ценоразпис обявен в магазинната мрежа.
к./ При промяна на предварително договорена дата за монтаж по вина на клиента, се заплаща второ посещение в размер на 50 лв. с ДДС за брой монтажник, освен ако купувача не е уведомил продавача минимум 5 дни преди датата на предварително договорения монтаж.
л/ Гаранционния срок на монтаж на стоките е 24/двадесет и четири/месеца след подписан приемо-предавателен протокол за извършен монтаж.
VIII. РЕКЛАМАЦИИ
а./ Рекламации се предявяват лично от Купувача в търговските обекти на Продавача;
б./ При предявяване на рекламация, Купувачът следва да представи: стокова разписка или фактура;
в./ Претенцията за рекламация се вписва в специален регистър;
г./ Претенцията за рекламация се оценява от представител (служител) на Продавача.
Огледът се извършва на място, в магазина или у клиента в рамките на работното време на магазина;
д./ При приемането (получаването) на врати и ламиниран паркет, след монтаж, рекламация за видими недостатъци се предявява веднага и на момента пред служител на „ФЛОР ДЕКОР”, описани в приемо-предавателен протокол.
е./ При възникнали скрити недостатъци в процеса на експлоатация са в сила гаранционните условия на производителя на продукта, описани в съответните гаранционни карти.
ж./ В рамките на 7 работни дни, Продавачът се задължава да излезе с писмено становище по предявената рекламация и да уведоми Купувача.
з./ В зависимост от конкретния случай се предприемат действия за ремонт, преоценка или подмяна, при условията на Закона за защита на потребителя;
и./ При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 екземпляра, единия от които се предава (изпраща) на клиента;
й./ Срокът за уреждане на основателни претенции за рекламация до 30 календарни дни след предявяването и съответното вписване в регистъра за рекламация;
к./ При констатиран транспортен дефект на стоките, срока за нова доставка е същия като при предходната. Срокът започва да тече от датата на новата заявка.
2. Неоснователна претенция за рекламация е:
а./ Всяка претенция за рекламация, при която стоката е съхранявана или ползвана неправилно, недобросъвестно или не по предназначение, съгласно техническите карти за експлоатация на всеки продукт;
б./ Когато стоката е почиствана или обслужвана неправилно или с неподходящи или увреждащи материали и почистващи продукти;
в./ Когато върху нея е приложено усилие, налягате, напрежение, температура или тежест извън предвидените в указанията на продавача (производителя) и обичайните за такъв вид продукт условия на съхранение, поддръжка и експлоатация;
г./ Когато стоката съдържа стъклени, пластмасови и други лесно чупливи части, елементи или материали, за които Клиентът е длъжен да се убеди, че са в изправност, здрави и с добър вид и качество при получаването.
д./ Във всички останали случаи, когато по преценка на продавача е налице недобросъвестно или неправилно отношение, съхранение, поддръжка, ползване или експлоатация на продукта;
е./ Непредявени своевременно видими рекламации, в присъствието на служител на „ФЛОР ДЕКОР” в момента на доставка или монтаж;
ж./ Рекламации за стъкла, стъклени елементи и изделия от стъкло, освен в момента на приемането им пред служител на „ФЛОР ДЕКОР”;
з./ Когато налице е недостатък, който е в границите на допустимите норми, зададени от производителите на продуктите, описани в съответните нормативни документи.
и./ Когато при получаването или монтажа на стоката, Купувачът е установил дефект на същата или на елемент от нея и въпреки това го е монтирал и не е осведомил продавача своевременно за открития дефект.
й./ В други случаи, когато Продавачът установи недобросъвестно използване или използване не по предназначение, както и в отклонение с обичайната практика за съхранение, ползване, почистване и поддръжка на стоката при домашни условия.
к./ Стока, която е поръчана и/или доставена по индивидуални размери на клиента не подлежи на рекламация/връщане/
л./ Предявена рекламация не по реда за нейното предявяване.
3. Дефекти по вина на клиента.
Дефекти по вина на клиента биват отстранявани за негова сметка.
Купувачът дължи такса за съответната констатация на оторизираното лице, като заплаща посещението му.
„ФЛОР ДЕКОР” не се ангажира със срок на отстраняване на дефекти по вина на Купувача.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
1. Настоящите Общи условия са в сила от момента на публикуването им и получаването им в момента на продажба.
2. Продавачът си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.floor-decor.bg, заедно със съобщение за промените.
3. За неуредените отношения от тези общи условия се прилагат разпоредбите на българското законодателство.
Координати 070014350, www.floor-decor.bg, info@floor-decor.bg